Poziv i materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeca Grada Bakra

Poziv i dnevni red
Poziv i dnevni red za 17. sjednicu Gradskog vijeca Grada Bakra

1. tocka dnevnog reda
Verifikacija zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeca Grada Bakra

3. tocka dnevnog reda
Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. godinu

4. tocka dnevnog reda
Druge izmjene Programa gradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu

5. tocka dnevnog reda
Druge izmjene i dopune Proracuna Grada Bakra za 2019. godinu

Druge izmjene i dopune Proracuna Grada Bakra za 2019. godinu - obrazlozenje

6. tocka dnevnog reda
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Bakra za razdoblje od 1.1. do 30.6.2019.

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Bakra za razdoblje od 1.1. do 30.6.2019. - obrazlozenje

7. tocka dnevnog reda
Odluka o prihvacanju sudske nagodbe izmedju Grada Bakra i Eding d.o.o.

Povratak na prethodnu stranicu