Učitavanje stranice: Natječaj: podnošenje prijava programa za uvrštenje u program javnih potreba Grada Bakra za 2014.

Ispiši ovu stranicu
Nedjelja, 15 Rujan 2013 00:59

Natječaj: podnošenje prijava programa za uvrštenje u program javnih potreba Grada Bakra za 2014.

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 53. Statuta Grada Bakra (Službene novine PGŽ broj: 25/09 i 37/09) i članka 2., 3. i 4. Pravilnika o postupku podnošenja prijava programa za uvrštenje u program Javnih potreba Grada Bakra objavljuje natječaj za podnošenje prijava programa za uvrštenje u program javnih potreba Grada Bakra za 2014. godinu.

I.
Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za uvrštenje u Program javnih potreba u športu, kulturi i drugim područjima od interesa za Grad Bakar.

II.
Grad Bakar će financirati sljedeće programe:
1. U športu
1. Redovitu djelatnost sportskih klubova s područja Grada Bakra;
2. Potpore izdavačkoj djelatnosti u sportu;
3. Unapređenje stručne djelatnosti u sportu;
4. Škole sportova za djecu i mladež;
5. Sudjelovanje na sportskim državnim i međunarodnim natjecanjima.
2. U kulturi
1. Redovita djelatnost udruga u kulturi;
2. Programi poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma;
3. Programi manifestacija kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta
Grada Bakra, te njegovog čakavskog izričaja;
4. Poticanje istraživanja, te promicanje vrijednosti kulturne, duhovne, prirodne i povijesne baštine Grada Bakra;
3. Druga područja
1. Prevencija i borba protiv raznih oblika ovisnosti;
2. Edukacija i informatizacija mladih;
3. Programi poboljšanja uvjeta skrbi o djeci predškolske i školske dobi kroz razne aktivnosti (radionice, predavanja, tečajevi i ostale aktivnosti iz područja tehničke kulture);
4. Programi udruga koje njeguju i afirmiraju kulturni identitet Grada Bakra;
5. Programi osoba treće životne dobi;
6. Aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a.

III.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju udruge, organizacije, ustanove, te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja za koja se raspisuje natječaj, uz uvjet da imaju sjedište na području Grada Bakra.

IV.
Prijave programa se podnose u pisanom obliku, na službenim obrascima Grada Bakra.

Uz ispunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijedlog Programa uz detaljno obrazloženje;
2. Financijski plan odnosno specificirani troškovnik za izvršenje prijavljenog programa s vidljivim podacima i ukupno planiranim troškovima izvršenja programa, s iznosom sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te iznosu sredstava za koje se predlaže da ih financira Grad Bakar;
3. Izvadak iz registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj registriran za obavljanje djelatnosti iz područja za koje podnosi prijavu za novoosnovane udruge;
4. Presliku ovjerenog zapisnika sa posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela;
5. Presliku ovjerenog financijskog izviješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o nesastavljanju financijskog izvješća (za one koji nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) organizacije civilnog društva za 2012. godinu.

V.
Prijava se dostavlja poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada Bakra u Bakru, Primorje 39. Obrazac prijave može se podići u Pisarnici Grada Bakra ili na web stranicama Grada www.bakar.hr pod rubrikom „NATJEČAJI".

Rok za prijavu je petnaest (15) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
Nepotpune i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

KLASA: 400-08/13-01/07
URBROJ: 2170-02-03/2-13-2

Bakar, 11. rujna 2013. godine

GRADONAČELNIK

Tomislav Klarić

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.