Učitavanje stranice: Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra

Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 25 Rujan 2013 11:45

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11), Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra objavljuje OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam,  komunalni sustav i ekologiju  Grada Bakra.

1. Viši stručni suradnik za pravne poslove i javnu nabavu, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Opći uvjeti za prijam u službu:
-    punoljetnost
-    hrvatsko državljanstvo
-    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:
- VSS magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na oglas  se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11).
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj oglas kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik:
-    životopis,
-    dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica,
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma,
-    dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, potvrda poslodavca)
-    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca,
-    vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja u prijemu u službu.
Urednom prijavom na oglas  smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete oglasa.
Za kandidate prijavljene na oglas  provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na web stranici Grada Bakra www.bakar.hr.
Na navedenoj web stranici i na Oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na oglas podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Podružnica Rijeka, na adresu: GRAD BAKAR, Primorje br. 39, 51222 Bakar s naznakom «oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci Višeg stručnog suradnika za pravne poslove i javnu nabavu u Gradu Bakru».
O rezultatima oglasa  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/13-01/06
URBROJ: 2170/02-04/4-13-4
Bakar, 24. rujna 2013.

Pročelnica:
Aranka Velkovski

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.