Učitavanje stranice: Natječaj: dodjela stipendija za školsku/akademsku 2013./2014. godinu

Ispiši ovu stranicu
Nedjelja, 29 Rujan 2013 02:00

Natječaj: dodjela stipendija za školsku/akademsku 2013./2014. godinu

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 53. Statuta Grada Bakra (Službene novine PGŽ broj: 25/09 i 37/09) i članka 5. Odluke o stipendijama Grada Bakra („Službene novine“ PGŽ br. 37/10. i 34/11.) objavljuje sljedeći: NATJEČAJ za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2013./2014. godinu. Natječaj otvoren 15 dana od dana objave u javnom glasilu.

Objavljuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima gimnazija i srednjih škola te studentima sveučilišnih studija – preddiplomski i diplomski studij i studentima stručnih studija – stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, za školsku/akademsku godinu 2013./2014.

STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE GIMNAZIJA I SREDNJIH ŠKOLA

I.
Na stipendiju imaju pravo redovni studenti pod uvjetom da su:
• državljani Republike Hrvatske
• da imaju prebivalište na području Grada Bakra, najmanje 2 (dvije) godine prije podnošenja molbe
  (prijave)
• da nisu stariji od 27 godina
• da se redovno 1. puta upisuju na iduću godinu studija
• studenti prve godine stječu pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili odličan (izvrstan) uspjeh na koncu
  svakog razreda srednje škole
• da ostvare prosjek ocjena položenih ispita od 4,00 ili više na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh
  od 3,00 ukoliko su djeca iz obitelji koji su korisnici socijalnog programa Grada Bakra
• prednost za dobivanje stipendije imat će oni studenti koji su na natjecanjima u znanju u godini koja
  prethodi upisu u višu godinu studija postigli zapažene uspjehe

Zapaženim uspjehom na natjecanjima smatra se sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman kandidata za stipendiju od 01. do 03. mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.
Zapaženim uspjehom studenta smatraju se i objavljeni radovi te sudjelovanja u znanstvenim ili sličnim projektima.

II.
Na stipendiju imaju pravo učenici gimnazija i srednjih škola pod uvjetom da su:

• državljani Republike Hrvatske
• da imaju prebivalište na području Grada Bakra, najmanje 2 (dvije) godine prije podnošenja molbe
  (prijave)
• da se redovno upisuju u II., III. ili IV. razred srednje škole
• da su u I., II. i III. razredu ostvarili uspjeh od 4,5 i više
• učenici čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, ostvaruju pravo na stipendiju
  za redovan upis u I., II., III. i IV. razred srednje škole ukoliko su ostvarili uspjeh od 3,00
  i više u prethodnoj godini školovanja
• prednost za dobivanje stipendije imat će oni učenici koji su na natjecanjima u znanju u godini koja
  prethodi upisu u II., III. I IV. Razred srednje škole postigli zapažene uspjehe

Zapaženim uspjehom na natjecanjima smatra se sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman kandidata za stipendiju od 01. do 03. mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

III.
Na stipendiju imaju pravo učenici slijedećih deficitarnih zanimanja: zidar, tesar i armirač.
Kandidati za deficitarna zanimanja moraju ispuniti uvjete iz točke I. i II: ovog natječaja, a dodatni bodovi biti će im dodijeljeni sukladno Odluci o stipendijama Grada Bakra.

Uz ispunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

• ispunjeni obrazac prijave na natječaj (objavljen je na web stranicama Grada Bakra,
  a može se podignuti i u pisarnici Grada Bakra)
• presliku domovnice
• uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana od dana objave poziva na natječaj (izvornik)
• uvjerenje o upisu u srednju, višu ili visoku školu (izvornik)
• dokaz o prosjeku ocjena ovjeren od tajništva fakulteta, kao i presliku indeksa studenta (izvornik)
• za učenike gimnazija i srednjih škola dokaz o prosjeku ocjena svih razreda koji prethode
  upisu u slijedeću školsku godinu
• dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima u znanju u prethodnoj godini
• dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanju u znanstvenim ili stručnim projektima
• kandidati čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra prijavi prilažu potvrdu nadležnog
  odjela da je obitelj podnositelja zahtjeva korisnik socijalnog programa Grada Bakra kojim im se priznaje
  socijalni status.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno u pisarnicu Grada Bakra ili poštom na adresu Grada Bakra: Primorje 39, 51222 Bakar, Ured gradonačelnika, s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.

Rok za prijavu je petnaest (15) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
Nepotpune i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

KLASA: 604-02/13-01/02
URBROJ: 2170-02-03/2-13-3

Bakar, 23. rujna 2013. godine

GRADONAČELNIK
Tomislav Klarić

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.