Učitavanje stranice: Javni poziv za isticanje kandidata za članove savjeta mladih Grada Bakra

Utorak, 18 Studeni 2014 08:27

Javni poziv za isticanje kandidata za članove savjeta mladih Grada Bakra

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) te članka 6. stavak 2. Odluke o Osnivanju savjeta mladih Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br. 09/14) Gradsko vijeće Grada Bakra raspisuje Javni poziv za isticanje kanditature za članove Savjeta mladih Grada Bakra.

I.
Savjet mladih Grada Bakra (u daljnjem tekstu Savjet mladih) osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Bakra. Savjet mladih ima sedam (7) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

II.
U Savjet mladih može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Bakra, koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

III.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu predložiti:

  • udruge koje rade s mladima i za mlade,
  • učenička vijeća,
  • studentski zborovi,
  • pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije,
  • neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

IV.
Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se Odboru za izbor i imenovanje putem Ureda Grada i to u roku od 20 dana od dana objave javnog poziva na Internet stranicama Grada Bakra.
Kandidatura obvezno sadrži:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,
  • podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status – učenik, student, zaposlenik, dr.)
  • očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature,
  • obrazloženje prijedloga

V.
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidata, koji objavljuje na Internet stranicama Grada Bakra.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

VI.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se osobno ili putem pošte Uredu Grada, Primorje 39, 51 222 Bakar, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top