Učitavanje stranice: Cijena usluge za opskrbu vode mijenja od 01. veljače 2014. godine.

Petak, 31 Siječanj 2014 13:23

Cijena usluge za opskrbu vode mijenja od 01. veljače 2014. godine.

Oni korisnici koji nisu priključeni na javnu odvodnju više neće plaćati iznos za odvodnju kroz utrošenu vodu, a usluga čišćenja septičkih jama obavljat će se po cijeni od 95,00 kuna (sa PDV-om) po kubiku.

Uvodi se fiksni dio za javnu odvodnju otpadnih voda koji se obračunava svim korisnicima čije su nekretnine priključene na javnu kanalizaciju u mjesečnom iznosu od 7,16 kuna s porezom na dodanu vrijednost za koliko će se povećati računi za veljaču u odnosu na račun za siječanj.  Fiksni dio obračunava se kao mjesečni paušal i ne ovisi o količini pružene usluge – isporučene vode.

Prihod od fiksnog dijela za javnu odvodnju namijenjen je pokriću troškova koji ne ovise o količini zbrinute i pročišćene vode, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na sustav odvodnje.

Za korisnike koji nisu priključeni na sustav odvodnje, cijena vode se također sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Prema tablici koju smo dobili od VIK-a,  za potrošnju od 15 m kubičnih do sada je bila 177,30 kuna, a po novom obračunu iznosit će 145,01 kunu. U cijeni vode PDV se od 10% povećao na 13 %.

Promjena dosadašnjeg načina obračuna je posljedica izmjena i dopuna Zakona o vodama.

Zahtjev za pražnjenjem i odvozom otpadnih voda  iz septičkih i sabirnih jama podnosi se na dosadašnji način, Komunalnom društvu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Rijeka, na telefon broj 353-841 od ponedjeljka do petka od 7,30 h do 15,30 h  ili na dežurni telefon broj 353-885 od 0,00 h do 24,00 h

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top