Učitavanje stranice: Natjecaji

Gradonačelnik Grada Bakra objavio je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bakra. Cjelokupni tekst objavljen je i u Novom listu 15. veljače 2017. godine.

Sve detalje možete pronaći u prilogu ove obavijesti.

Objavljeno u Natječaji
Četvrtak, 23 Travanj 2015 09:40

Javni natječaj: zakup poslovnog prostora

Grad Bakar objavljuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Bakru, na Jazu, k.č.br. 2512/1 k.o. Bakar, za djelatnost galerije umjetničkih djela i keramičkih predmeta vlastite proizvodnje, službenih bakarskih suvenira i izložbi radova. Rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2015. godina. Detalje možete pronaći u prilogu.

Objavljeno u Natječaji
Ponedjeljak, 02 Veljača 2015 08:47

Bagatelna nabava: nabava ekstra lako loživog ulja

Grad Bakar objavljuje poziv za nadmetanje u postupku bagatelne nabave ekstra lakog loživog ulja. Sve detalje zainteresirani ponuditelji mogu pronaći u prilogu. Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. veljače 2015. godine.

Objavljeno u Natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravna pitanja i javnu nabavu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju objavljuje poziv kandidatima koji su zadovoljili uvjet na pismenom ispitu (minimalno 50%) na intervju koji će se održati u prostorijama Mjesnog odbora Grada Bakra, u petak 24. listopada 2014. godine, prema priloženom rasporedu.

Objavljeno u Natječaji

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11), Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra objavljuje OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam,  komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra.

1. Viši stručni suradnik za pravne poslove i javnu nabavu, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:
-    punoljetnost
-    hrvatsko državljanstvo
-    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:
- VSS magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na oglas  se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11).
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj oglas kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma,
  • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o radnom iskustvu - potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od 1 godine,
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu - preslika svjedodžbe,
  • dokaz o poznavanju rada na računalu - preslika ECDL diplome, odnosno drugog certifikata, diplome, kojim se dokazuje poznavanje rada na računalu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca,
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja u prijemu u službu.
Urednom prijavom na oglas  smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete oglasa.
Za kandidate prijavljene na oglas  provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na web stranici Grada Bakra www.bakar.hr.
Na navedenoj web stranici i na Oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na oglas podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Podružnica Rijeka, na adresu: GRAD BAKAR, Primorje br. 39, 51222 Bakar s naznakom «oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg stručnog suradnika za pravne poslove i javnu nabavu u Gradu Bakru».
O rezultatima oglasa  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/14-01/05
URBROJ: 2170-02-07/1-14-3
Bakar, 23. rujna 2014.

Pročelnica:
Aranka Velkovski

Objavljeno u Natječaji

Grad Bakar, Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju raspisao je javni natječaj za prijam u službu vježbenika za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za razvoj i prostorno planiranje na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Tekst natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 63/14. od 23. svibnja 2014. godine. U postupku natječaja objavljujemo listu kandidata, vrijeme i mjesto održavanje pisane provjere znanja i sposobnosti, pravne izvore i ostale obavijesti.

Objavljeno u Natječaji

Grad Bakar objavljuje natječaj za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete. Rok za dostavu ponuda je 25. travnja 2014. godine do 12 sati. Sva dokumentacija nalazi se u prilogu.

Objavljeno u Natječaji
Stranica 1 od 3
Top