Učitavanje stranice: Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra 3. srpnja 2022. godine

Srijeda, 01 Lipanj 2022 11:50

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra 3. srpnja 2022. godine

Na temelju odredaba iz članka 61.a stavka 2. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 250/11., 144/12. 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17. 98/19., 144/20.), članka 30. stavka 1. alineje 10. Statuta Grada Bakra («Službene novine Grada Bakra» br. 04/18., 12/18., 04/20.), 03/21., 13//21.-pročišćeni tekst, 14/21.) i članka 4. stavka 1. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 09/02., 16/10., 07/13. 40/13.-pročišćeni tekst, 04/20.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 08.sjednici održanoj 31. svibnja 2022. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o raspisivanju izboranza članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra

 I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra.

 II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 03. srpnja 2022. godine.

 III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra.

IV.

Ova Odluka objavit će se u «Službenim novinama Grada Bakra», a stupa na snagu 01. lipnja 2022. godine.

 

KLASA: 024-02/22-01/03
URBROJ:2170-2-04/1-22-6
Bakar, 31.svibnja 2022.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA:

Predsjednik
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top