Učitavanje stranice: Natječaj za prijam u službu - referent-komunalni redar

Srijeda, 08 Lipanj 2022 07:22

Natječaj za prijam u službu - referent-komunalni redar

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra

  • referent – komunalni redar, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

  • četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje ili završena gimnazija, položen vozački ispit B-kategorije i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj javni natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike istih i to:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – svjedodžba,

– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a),

– dokaz o radnom stažu u struci (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, ugovor o radu, rješenje),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od tri mjeseca,

– preslik vozačke dozvole,

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja u prijemu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete javnog natječaja.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na mrežnim stranicama Grada Bakra http://www.bakar.hr.

Na navedenim mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (8. lipnja 2022.), na adresu: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Bakar

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top