Učitavanje stranice: Javni natječaj za prodaju nekretnina - djelomično poništenje

Nedjelja, 04 Rujan 2022 01:00

Javni natječaj za prodaju nekretnina - djelomično poništenje

Gradonačelnik Grada Bakra na temelju članka 35. stavaka 2. i 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 79/06., 141/06., 146/08., 38/39., 153/09., 90/10., 143/12., 152/14.), članka 48. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 53. stavak 1. alineje  3. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Grada Bakra«, br. 4/18., 12/18., 4/20., 3/21., 13/21., 14/21.) i članaka 5. i 6. odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/09., 44/09.)  donosi slijedeći

                                                                      Z A K LJ U Č A K

  • Djelomično se poništava Javni natječaj za prodaju nekretnina KLASA: 940-01/22-01/42, URBOJ: 2170-2-04/1-22-3 objavljen u Novom listu 14. kolovoza 2022. godine i na mrežnim stranicama Grada Bakra u dijelu koji se odnosi na slijedeću nekretninu:

k.č.br.

kultura

z.k.ul.

dio/cijela

ukupno m2

početna cijena

387/3

pašnjak i put

         1980

k.o. Kukuljanovo-nova

     cijela

219 m 2

110.735,22 kn

2.   Obavijest o djelomičnom poništenju javnog natječaja kako je navedeno u točki 1. ovog Zaključka objavit će se u Novom listu i na mrežnim stranicama Grada Bakra.

 

KLASA: 940-01/22-01/42

URBROJ: 2170-02-04/1-22-4

Bakar, 31. kolovoza 2022.

 

G R A D O N A Č E L N I K

Tomislav Klarić

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top