Učitavanje stranice: Javni natječaj za prodaju nekretnina

Četvrtak, 04 Listopad 2018 15:25

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 144/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12. i 152/14.), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17.), članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Grada Bakra«, br. 4/18.), članaka 3.-10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko – goranske županije«, br. 40/09., 44/09.) i Zaključka gradonačelnika KLASA: 022-01/18-01/31, URBROJ: 2170-02-04/2-18-6 od dana 1. listopada 2018. godine, Grad Bakar raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bakra
I. Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bakra koje se prodaju pojedinačno.
Na prodaju se nude ove nekretnine:

R.br. k.č. br. Br. zk.ul. Katastarska općina Površina u m2 Napomena Početna cijena u kunama Jamčevina u kunama
I. dio 3332/5 1 2384 Kukuljanovo 3.160,00 građevinsko zemljište 1.205.000,00 120.500,00
II. 1835, 1840 239 Bakar 537,00 građevinsko zemljište 165.000,00 16.500,00
III. 1660/2A
1661 292 Škrljevo 945,90 kuća s okućnicom 534.100,00 53.410,00
1. Dio katastarske čestice ukupne površine 3.497,00 m2. Konačna cijena biti će utvrđena nakon provedene parcelacije, nakon plaćanja eventualne razlike u cijeni, sukladno ponuđenoj cijeni po m2. Tabularna isprava biti će izdana tek nakon provedbe parcelacije.

II. Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelji) koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.

III. Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju u ovom Javnom natječaju je 30 dana.

IV. Ponuditelj koji se natječe za kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju ovim Javnim natječajem dužan je za sudjelovanje uplatiti u korist Grada Bakra jamčevinu iz točke 1. ovog Javnog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Bakra broj: HR7824020061800400007, uz naznaku: jamčevina za kupnju nekretnina, poziv na broj: 68 7706-OIB.

V. Ponuda za kupnju nekretnina obavezno sadrži:
 pisanu ponudu u kojoj su naznačene nekretnine iz Javnog natječaja za koje se ponuditelj natječe te iznos koji nudi kao kupoprodajnu cijenu iste,
 dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i IBAN računa te osobnu iskaznicu podnositelja ili dokaz o registraciji pravne osobe (u slučaju da je ponuditelj pravna osoba), sve u preslici, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog natječaja u dnevnom tisku,
 izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave da ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 60 dana od dana objave Javnog natječaja u dnevnom tisku,
 izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, zatim da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
VI. Ponude za kupnju nekretnina dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ“ na slijedeću adresu:
GRAD BAKAR
Primorje 39, 51222 Bakar

Ponude se mogu predati osobno, neposredno putem pisarnice Grada Bakra koja se nalazi na istoj adresi ili preporučenom pošiljkom putem pošte. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude Gradu Bakru, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

VII. Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju putem ovog natječaja smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju te ukoliko je pravovremeno dostavljena.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od iznosa određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima. Također, ponude koje budu dostavljene od strane ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi prema Gradu Bakru ima dospjelih financijskih obveza ili vodi sudski spor s Gradom Bakrom neće biti razmatrane, odnosno neće se smatrati valjanima.

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

VIII. Javno otvaranje pristiglih ponuda za kupnju nekretnina održat će se

8. studenoga 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Bakra, s početkom u 9:00 sati.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

IX. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina navedenih pod I. i II. donosi Gradsko vijeće, dok odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine navedene pod III. donosi gradonačelnik Grada Bakra.

X. Ponuditeljima koji se izaberu kao najpovoljniji jamčevina će se uračunat u kupoprodajnu cijenu, dok će se ostalim ponuditeljima vratiti u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XI. U slučaju da ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine.

XII. Ako najpovoljnijim ponuditeljem budu utvrđene dvije ili više osoba koje su podnijele zajedničku ponudu, njihova je obveza glede isplate kupoprodajne cijene solidarna te će kao takva biti utvrđena i Ugovorom o kupoprodaji nekretnine.

XIII. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju nekretnine ponuđene na prodaju ovim Javnim natječajem kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

XIV. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do dana isplate. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

XV. Kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu »viđeno – kupljeno«. Grad Bakar ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru.

XVI. Svi troškovi vezani za provedbu kupoprodajnog ugovora (trošak utvrđivanja visine početne cijene, trošak objave javnog natječaja, ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina i sl.) na teret su kupca.

XVII. Grad Bakar pridržava pravo poništenja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i pravo ne izbora najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina iz ovog Javnog natječaja. U tom slučaju Grad Bakar ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

XVIII. Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra ili zatražiti objašnjenje, informaciju ili mogućnost obilaska nekretnine na telefon 051/455-728 ili 455-733 ili adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

KLASA: 943-01/18-01/17
URBROJ: 2170-02-04/2-18-3
Bakar, 1. listopada 2018.

 

Gradonačelnik
Tomislav Klarić

Top