Učitavanje stranice: Natječaj za prijam u službu

Petak, 29 Svi 2020 07:13

Natječaj za prijam u službu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08; 61/11, 04/18, 112/19.) Grada Bakra objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u upravne odjele Grada Bakra

1. Vježbenik za obavljanje poslova Višeg stručnog suradnika za proračunsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih neprofitnih organizacija, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od jedne godine.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:

- Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

2. Referent za naplatu prihoda, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

- Srednja stručna sprema ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3. Referent za uredsko poslovanje, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:

- Srednja stručna sprema upravne ili neke druge odgovarajuće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj javni natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma za kandidate pod točkom 1. te svjedodžba za kandidate pod točkom 2. i 3.,
 • dokaz o radnom stažu - potvrda HZMO,
 • dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine za kandidate pod točkom 2. i 3.,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – preslika svjedodžbe,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja u prijemu u službu.

Urednom prijavom na javni natječaj  smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete javnog natječaja.

Za kandidate prijavljene na natječaj  provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta koje se popunjavaju natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na mrežnim stranicama Grada Bakra www.bakar.hr.

Na navedenim mrežnim stranicama i na Oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu:

GRAD BAKAR

Primorje br. 39

51222 Bakar

s naznakom

«natječaj za prijam u službu (s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava) „

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

KLASA: UP/I-112 -01/20-01/01

URBROJ: 2170-02-04/4-20-3

Bakar, 26. svibnja 2020.

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

Ivna Kauzlarić, mag.oec.

 

Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne poslove

i lokalnu samoupravu

Zvonka Marčelja, dipl. iur.

Top