Učitavanje stranice: Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Četvrtak, 25 Lipanj 2020 09:03

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Na temelju članka 19. stavka 1. i 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Bakra donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

koji je objavljen u »Narodnim novinama«, br. 64/20. i na mrežnim stranicama Grada Bakra

I

Poništava se dio Javnog natječaja KLASA: UP/I-112-01/20-01/01, URBROJ: 2170-02-04/4-20-3, objavljenog u »Narodnim novinama«, br. 64/2020. i na mrežnim stranicama Grada Bakra, a koji se odnosi na radno mjesto:

-           pod rednim brojem 2. Referent za naplatu prihoda, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

II

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

III

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Grada Bakra, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: UP/I-112 -01/20-01/02

URBROJ: 2170-02-04/4-20-12

Bakar, 23. lipnja 2020.

Pročelnica

Ivna Kauzlarić, mag.oec.

Top