Učitavanje stranice: Javni poziv za sufinanciranje odvoza i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest s lokacija na području Grada Bakra

Četvrtak, 19 Studeni 2020 10:37

Javni poziv za sufinanciranje odvoza i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest s lokacija na području Grada Bakra

Grad Bakar, Upravni Odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju temeljem Odluke o načinu sufinanciranja odvoza i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest s lokacija na području Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br. 11/20) objavljuje JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST S LOKACIJA NA PODRUČJU GRADA BAKRA.


I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je sufinanciranje odvoza i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest, a koji je nastao u kućanstvu fizičkih osoba, građana Grada Bakra, vlasnika i suvlasnika zgrada i zemljišta na području Grada Bakra.


II PRAVO NA KORIŠTENJE SREDSTAVA
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Grada, može ostvariti:
- Fizička osoba, vlasnik/suvlasnik zgrade, za odvoz i zbrinjavanje pokrova koji sadrži azbest, isključivo za jednu zgradu koja se nalazi na području Grada, ili
- Fizička osoba, vlasnik/suvlasnik zemljišta na kojem se nalazi otpad koji sadrži azbest spreman za odvoz i zbrinjavanje.
Sukladno odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) zgrada je zatvorena i /ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema navedenom zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena.


III IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA
Sredstva za sufinanciranje odvoza i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest planirana su u proračunu Grada Bakra.
Subvencionirati će se troškovi odvoza i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna po prijavi.
Količina azbestnog otpada dokazuje se potvrdom/računom koju izdaje ovlašteni sakupljač.
Svakom Podnositelju prijave mogu se za jedan objekt odobriti sredstva u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna.
Broj prijava sufinancirati će se ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada.


IV UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI
Podnositelj prijave može biti isključivo punoljetna, fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik jedne zgrade na kojoj će se izvršiti zamjena krovnog pokrova koji sadrži azbest, odnosno, vlasnik ili suvlasnik zemljišta (katastarske čestice) na kojoj se nalazi otpad koji sadrži azbest, spreman za odvoz i zbrinjavanje.
Podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema Gradu po bilo kojoj osnovi. Provjera o dugovanju izvršiti će se uvidom u službenu evidenciju Grada.
Ukoliko podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više navedenih uvjeta, njegova prijava automatski će se isključiti iz daljnjeg postupka.

V OBVEZNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj prijave dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjeni i potpisani obrazac prijave (prilog 1),
2. Ukoliko postoji više suvlasnika na katastarskoj čestici, suglasnost svih suvlasnika (prilog 2),
3. Potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstva ukoliko se radi o zamjeni krovnog pokrova od azbesta (prilog 3),
4. Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta javnog poziva (prilog 4),
5. Presliku važeće osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana,
6. Vlasnički list (zemljišno knjižni izvadak) za zgradu na kojoj se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest ili za zemljište na kojem se nalazi odloženi otpad od azbesta (u izvorniku ili ispis elektroničkog dokumenta ne stariji od 30 dana),
7. Dokaz o legalno izgrađenoj zgradi na kojoj se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest (građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju ili potvrda da je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade) u preslici,
8. Ukoliko se zgrada nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne baštine, potrebno je priložiti mišljenje nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci,
9. Fotodokumentacija postojećeg stanja.

VI NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijava na Javni poziv podnosi se pisanim putem i predaje kao preporučena pošiljka s povratnicom ili ubacuje u za to postavljenu kutiju u prizemlju upravne zgrade Grada Bakra, na adresi Bakar, Primorje 39, u zatvorenoj omotnici na kojoj je navedeno ime i prezime i adresa podnositelja prijave i naznakom: „JAVNI POZIV – SUFINANCIRANJE ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST“.
Prijavni obrasci s prilozima mogu se podignuti u pisarnici Grada ili ispisati sa službene Internet stranice Grada Bakra.
Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti dokumentaciju iz točke V ovog poziva s ispunjenim obrascima i prilozima.
Rok za dostavu prijava je 90 dana od dana objave. Rok za dostavu prijava može se produžiti ukoliko se ne iskoriste sva proračunska sredstva.


VII PREGLED PRIJAVA
Prijave za sufinanciranje i zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest pregledava Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.
Pri pregledu pristiglih prijava obavezno se provjerava:
1. Zadovoljenje uvjeta podnositelja prijave,
2. Cjelovitost prijave prema posebnoj dokumentaciji,
3. Točnost podataka upisanih u Prijavni obrazac.
U svrhu provjere točnosti upisanih vrijednosti obaviti će se terenski pregled prijavljenih zgrada/lokacija s cjelovitom dokumentacijom. Pregledom će se utvrditi usklađenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa zatečenim stanjem u obliku Zapisnika, s priloženom fotodokumentacijom kao dokaz postojećeg stanja.

Sve podnesene prijave na Javni poziv predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata.
U slučaju da prijava nije potpuna, Odjel će zatražiti da se ista dopuni u određenom roku.
Ako u dodatnom roku Podnositelj prijave ne dostavi traženu potpunu dokumentaciju ili dostavi netočne podatke, prijava neće biti uzeta u razmatranje.


VIII ODABIR KORISNIKA
Uz zadovoljenje uvjeta javnog poziva, odabir korisnika sufinanciranja vršiti će se po kriteriju redoslijeda prijave, odnosno realizacije zamjene azbestnog krovnog pokrova na prijavljenoj zgradi, do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Bakra.
Nakon odabira korisnika sufinanciranja, Gradonačelnik donosi Odluku o ostvarenom pravu na sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest.
Uz navedenu Odluku, korisnici će primiti i Upute za preuzimanje otpada koji sadrži azbest u kojem će biti točno naznačeno na koji način mora biti pripremljen kako bi ga ovlašteni sakupljač mogao preuzeti s lokacije i zbrinuti.
Za podnositelje koji neće ostvariti pravo na sufinanciranje, Gradonačelnik donosi Odluku o neprihvaćanju prijave.

Top