Učitavanje stranice: Javni natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Kukuljanovo-nova

Srijeda, 20 Siječanj 2021 11:25

Javni natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Kukuljanovo-nova

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 144/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12. i 152/14.), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17. i 144/20.), čl. 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine  Grada Bakra«, br. 4/18., 12/18. i 4/20.), čl. 3.-10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko – goranske županije«, br. 40/09., 44/09.) i Zaključka gradonačelnika KLASA: 022-01/21-01/03 URBROJ: 2170-02-04/2-21-3 od dana 18. siječnja 2021. godine, Grad Bakar raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

 • Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja nekretnina označenih kao:

k.č.br.

kultura

z.k.ul.

dio/cijela

ukupno m2

dio za prodaju u m2

390

pašnjak

2014

cijela

60

60

397

pašnjak

3057

cijela

230

230

398/2

pašnjak

1056

cijela

22265

22265

400

pašnjak

1656

cijela

2984

2984

403

pašnjak i put

943

dio

3383

2501

406

pašnjak

318

cijela

484

484

412

pašnjak

3060

dio

4339

3511

413/2

pašnjak

1057

dio

1978

1022

416

pašnjak

351

dio

366

108

419

pašnjak

352

cijela

836

836

436

put

327

cijela

119

119

437

put

328

cijela

141

141

438

pašnjak

329

cijela

25

25

443

pašnjak

337

dio

2379

1996

449

pašnjak

340

cijela

1255

1255

473

pašnjak i šuma

1956

dio

18493

3896

389*

pašnjak

1981

dio

76256

26980

*nekretnina se prodaje uz suglasnost suvlasnika

sve u k.o. Kukuljanovo-nova (nova izmjera), ukupne površine 68.413 m2, po početnoj cijeni od 34.800.000,00 kuna. Nekretnine se prodaju kao jedna cjelina, sukladno geodetskoj skici koja je sastavni dio ovog javnog natječaja.

               

                Odabrani ponuditelj obvezuje se nenaplatno osnovati pravo građenja ili prava služnosti u korist Grada Bakra zbog izgradnje spoja na infrastrukturu prometnice B 7.6-E 1.1 na k.č.br. 473 Kukuljanovo-nova.           

U naravi se radi o građevinskom zemljištu na kojem je prema prostornom planu dozvoljena izgradnja proizvodnih industrijskih pogona.

Konačna cijena biti će utvrđena nakon provedene parcelacije svih čestica, sukladno ponuđenoj cijeni po m2. Tabularna isprava biti će izdana tek nakon provedbe parcelacije i uplate ponuđene kupoprodajne cijene i eventualne razlike u cijeni.

Ponuditelj se obvezuje u slučaju da početna cijena iz ovog javnog natječaja, a koja je utvrđena od strane ovlaštenog sudskog vještaka, bude povećana iznad iznosa ponuđene cijene, a sve temeljem mišljenja Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije, uskladiti cijenu iz ponude s cijenom utvrđenom temeljem mišljenja Povjerenstva.

 • Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor, državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 • Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine je 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja u dnevnom listu.
 • Ponuditelj koji se natječe za kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju ovim Javnim natječajem dužan je za sudjelovanje uplatiti u korist Grada Bakra jamčevinu u iznosu od 1.740.000,00 kuna.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Bakra broj: HR7824020061800400007, uz naznaku: jamčevina za kupnju nekretnina, poziv na broj: 68 7706-OIB.

 • Tekst ovog javnog natječaja objavljen je na mrežnim stranicama Grada Bakra http://www.bakar.hr
 • Ponuda za kupnju nekretnina obavezno sadrži:
 • pisanu ponudu u kojoj su naznačene nekretnine iz Javnog natječaja za koje se ponuditelj natječe te iznos koji nudi kao kupoprodajnu cijenu iste,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 • podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i IBAN računa te osobnu iskaznicu podnositelja ili dokaz o registraciji pravne osobe (u slučaju da je ponuditelj pravna osoba), sve u preslici, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog natječaja u dnevnom tisku,
 • izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, zatim da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 • Ponude za kupnju nekretnina dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ“  na slijedeću adresu:

GRAD BAKAR

Primorje 39, 51222 Bakar

Ponude se mogu predati osobno, neposredno putem pisarnice Grada Bakra koja se nalazi na istoj adresi ili preporučenom pošiljkom putem pošte. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude Gradu Bakru, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 • Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju putem ovog natječaja smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju te ukoliko je pravovremeno dostavljena.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od iznosa određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima. Također, ponude koje budu dostavljene od strane ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi prema Gradu Bakru ima dospjelih financijskih obveza ili vodi sudski spor s Gradom Bakrom neće biti razmatrane, odnosno neće se smatrati valjanima.

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

 • Javno otvaranje pristiglih ponuda za kupnju nekretnina održat će se

 

24. veljače 2021. godine u Gradskoj vijećnici Grada Bakra, s početkom u 9:00 sati.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

 • Ponuditeljima koji se izaberu kao najpovoljniji jamčevina će se uračunat u kupoprodajnu cijenu, dok će se ostalim ponuditeljima vratiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 • U slučaju da ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine.
 • Ako najpovoljnijim ponuditeljem budu utvrđene dvije ili više osoba koje su podnijele zajedničku ponudu, njihova je obveza glede isplate kupoprodajne cijene solidarna te će kao takva biti utvrđena i Ugovorom o kupoprodaji nekretnine.
 • Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju nekretnine ponuđene na prodaju ovim Javnim natječajem kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
 • Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do dana isplate. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
 • Kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu »viđeno – kupljeno«. Grad Bakar ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru.
 • Svi troškovi vezani za provedbu kupoprodajnog ugovora (trošak utvrđivanja visine početne cijene, trošak objave javnog natječaja, ovjere, pristojbe, parcelacije, porez na promet nekretnina i sl.) na teret su kupca.
 • Grad Bakar pridržava pravo poništenja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i pravo ne izbora najpovoljnijeg ponuditelja. U tom slučaju Grad Bakar ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

KLASA: 943-01/21-01/01

URBROJ: 2170-02-04/2-21-3

Bakar, 18. siječnja 2021.

Gradonačelnik

Tomislav Klarić

Top