Učitavanje stranice: Javni natječaj za prijam u službu

Petak, 11 Lipanj 2021 09:01

Javni natječaj za prijam u službu

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu objavljuje

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra
1. Referent za uredsko poslovanje, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:
- SSS, upravne ili neke druge odgovarajuće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj javni natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike istih i to:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – svjedodžba,
- dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO),
- dokaz o radnom stažu u struci (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od tri mjeseca,
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja u prijemu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj javni natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete javnog natječaja.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su u prilogu.
Na navedenim mrežnim stranicama i na Oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na javni natječaj podnose se u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama« na adresu: GRAD BAKAR, Primorje br. 39, 51222 Bakar s naznakom »javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu «.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: UP/I-112-01/21-01/03
URBROJ: 2170-02-04/4-21-2
Bakar, 07. lipnja 2021.


Pročelnica:

Zvonka Marčelja, dipl. iur.

Top