Učitavanje stranice: Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Bakra za školsku/akademsku 2021./2022. godinu.

Ponedjeljak, 04 Listopad 2021 08:36

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Bakra za školsku/akademsku 2021./2022. godinu.

Gradonačelnik Grada Bakra na temelju članka 6. stavka 1. Odluke o stipendijama Grada Bakra (»Službene novine Grada Bakra« br. 12/16., 09/19.) raspisuje

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Bakra za školsku/akademsku 2021./2022. godinu.

I. Za školsku / akademsku godinu 2021./2022. dodijeliti će se najviše 25 učeničkih i 40 studentskih stipendija.

II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu stipendija Grada Bakra imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,
- da učenik ima neprekidno prebivalište na području Grada Bakra u minimalnom trajanju od dvije godine računajući do dana raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija,
- da se redovito upisuju u II., III. ili IV. razred srednje škole,
- da su u svim razredima srednje škole ostvarili uspjeh od 4,5 ili više,
- da roditelji, staratelji ili udomitelji učenika u trenutku raspisivanja javnog natječaja imaju prebivalište na području Grada Bakra,
- da nisu već stekli pravo na stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta, po bilo kojoj osnovi, s izuzetkom kandidata koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Učenici čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra ostvaruju pravo na stipendiju za redovan upis u bilo koji razred srednje škole ukoliko su ostvarili uspjeh od 3,0 ili više u prethodnoj godini školovanja.

Prednost za dobivanje stipendije imat će oni učenici koji su na natjecanjima u znanju u godini koja prethodi upisu u II., III. ili IV. razred srednje škole postigli zapažene uspjehe (sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman od 1. do 3. mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima).

Učenici s invaliditetom i učenici smješteni u udomiteljsku obitelj ostvaruju pravo na stipendiju bez obzira na uvjete ostvarenja uspjeha u školovanju, pod uvjetom da su registrirani prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 64/01.) odnosno temeljem rješenja centra za socijalnu skrb.

III. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu stipendija Grada Bakra imaju redovni studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju neprekidno prebivalište na području Grada Bakra u minimalnom trajanju od dvije godine, računajući od dana raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija,
- da roditelji, staratelji ili udomitelji studenta u trenutku raspisivanja javnog natječaja imaju prebivalište na području Grada Bakra,
- da nisu stariji od 27 godina računajući od dana objave obavijesti o provođenju javnog natječaja,
- da se redovno, odnosno po prvi puta upisuju na iduću godinu studija, odnosno da se radi o apsolventima koji ne studiraju dulje od godinu dana računajući od završetka akademske godine u kojoj su odslušali predavanja,
- da nisu već stekli pravo na stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta, po bilo kojoj osnovi,
- da su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena položenih ispita veći ili jednak 4,0, odnosno veći ili jednak 3,0 ukoliko se radi o djeci iz obitelji koje su korisnici socijalnog programa Grada Bakra.
Studenti prve godine preddiplomskog studija stječu pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili opći uspjeh na koncu svakog razreda srednje škole u visini prosječne ocjene 4,5 ili više, a ukoliko su korisnici socijalnog programa ako su ostvarili opći uspjeh na koncu svakog razreda srednje škole u visini prosječne ocjene 3,0 ili više.
Studenti koji su ostvarili zapažene uspjehe (sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman od 1. do 3. mjesta na županijskim ili višim natjecanjima, objavljeni radovi ili sudjelovanje u znanstvenim ili stručnim projektima) ostvaruju prednost pri dodjeli stipendija.
Osobe s invaliditetom ili korisnici smješteni u udomiteljsku obitelj ostvaruju pravo na stipendiju bez obzira na uvjete prosjeka ocjena položenih ispita, odnosno prosjeka ocjena ostvarenog u srednjoj školi, pod uvjetom da su registrirane prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom odnosno temeljem rješenja centra za socijalnu skrb.

IV. Javni natječaj traje 15 dana od dana objave obavijesti o provođenju javnog natječaja u dnevnom tisku.

V. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju općih uvjeta dostavljaju se osobno u pisarnicu Grada Bakra ili poštom na adresu:

Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar, s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.

VI. Prijave se podnose na obrascu objavljenom uz ovaj javni natječaj, uz prilaganje slijedećih dokaza:

- uvjerenje o prebivalištu za prijavitelja učenika/studenta, ne starije od 30 dana od dana objave obavijesti o provođenju javnog natječaja u dnevnom tisku,
- uvjerenje o prebivalištu ili preslike osobnih iskaznica za roditelje, staratelje ili udomitelje,
- uvjerenje o upisu u srednju školu, odnosno uvjerenje o redovitom upisu, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija,
- dokaz o prosjeku ocjena ovjeren od tajništva fakulteta, s naznakom predmeta koji se odnose na prethodnu studijsku godinu,
- za učenike srednjih škola dokaz o prosjeku ocjena nakon završenog I., II. i III. razreda škole,
- dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima u znanju u prethodnoj godini,
- dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanju u znanstvenim ili stručnim projektima,
- kandidati čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra u prijavi su dužni navesti i tu činjenicu, ukoliko žele ostvariti prednost po toj osnovi,
- izjavu da ne primaju stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta
- dokaz o statusu osobe s invaliditetom odnosno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o smještaju u udomiteljsku obitelj.
Dokumentacija dostavljena uz prijave na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

VII. Lista kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija Grada Bakra bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Bakra u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 604-02/21-01/01
URBROJ: 2170-02-03/5-21-2
U Bakru, 04. listopada 2021.

GRADONAČELNIK
Tomislav Klarić

Top