Učitavanje stranice: Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove

Srijeda, 22 Studeni 2023 11:31

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove objavljuje

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Bakra

 

1. Spremačica, 1 izvršitelj/ica

- na određeno vrijeme od 6 mjeseci, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

-  niža stručna sprema ili osnovna škola

Kandidati se primaju u službu uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17) na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na oglas pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.) dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga zakona.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće isprave:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od tri mjeseca,
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će pozvani na razgovor (intervju).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom dostupni su na mrežnim stranicama Grada Bakra http://www.bakar.hr.

Prijave na oglas podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Bakra na adresu: GRAD BAKAR, Primorje br. 39, 51222 Bakar s naznakom „Oglas za prijam u službu spremačice u Upravni odjel za pravne i opće poslove“.

Zadržava se pravo poništenja oglasa u cijelosti.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Bakar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Grad Bakar će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

KLASA: UP/I-112-01/23-01/33

URBROJ: 2170-2-04/4-23-2

Bakar, 20. studenoga  2023.

GRAD BAKAR

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

PROČELNICA:

Zvonka Marčelja

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top