Učitavanje stranice: Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Srijeda, 29 Studeni 2023 12:48

Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 112/19) pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra

 

 • Stručni suradnik za investicije i održavanje komunalne infrastrukture,
  • 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

-  Sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij građevinske struke,

- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni ispit.

 • Referent za geodetske poslove
  • 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

- Srednja stručna sprema geodetske struke,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni ispit.

Kandidati se primaju u službu uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pod radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Pojam »Pod jednakim uvjetima« podrazumijeva situaciju u kojoj dva kandidata imaju isti broj bodova na konačnoj rang listi, a prednost pri zapošljavanju ima kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na određeno pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.) dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga zakona.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće isprave:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome / svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje ili rješenjae Agencije za znanost i visoko obrazovanje ako se radi o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima odnosno stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • presliku isprave o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine ili o položenom državnom stručnom ispitu za visoku i višu stručnu spremu ili o položenom pravosudnom ispitu (kandidat koji je položio ispit) odnosno isprave o oslobađanju obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta za visoku i višu stručnu spremu (kandidat koji je oslobođen obveze polaganja ispita),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od tri mjeseca,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Svaki kandidat bit će evidentiran šifrom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 6 posljednjih brojeva OIB-a kandidata te će pod tom šifrom biti pozvani na testiranje

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na mrežnim stranicama Grada Bakra http://www.bakar.hr.

Na navedenim mrežnim stranicama i na Oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Grada Bakra na adresu: GRAD BAKAR, Primorje br. 39, 51222 Bakar s naznakom za radno mjesto pod točkom 1. ovog natječaja »Javni natječaj za prijam u službu Stručnog suradnika za investicije i održavanje komunalne infrastrukture u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju«, za radno mjesto pod točkom 2. »Javni natječaj za prijam u službu Referenta za geodetske poslove u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju«

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja u cijelosti.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Bakar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Bakar će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

KLASA: UP/I-112-01/23-01/34

URBROJ: 2170-2-04/4-23-2

Bakar, 20. studenoga  2023.

GRAD BAKAR

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU

PROČELNIK:

Davor Skočilić

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top