Učitavanje stranice: Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra 

Utorak, 22 Svi 2018 13:00

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra 

Na temelju odredaba iz članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 250/11., 144/12. 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17.), članka 30. stavka 1. alineje 10. Statuta Grada Bakra («Službene novine Grada Bakra» br. 4/18.) i  članka 4. stavka 1. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 09/02., 16/10., 07/13.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 08. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. godine donijelo je slijedeću


O D L U K U o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra 

I. Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra. 

II. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 01. srpnja 2018. godine.

III. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra.

IV. Ova Odluka objavit će se u «Službenim novinama Grada Bakra», a stupa na snagu 30. svibnja 2018. godine. 

KLASA: 021-05/18-01/03

URBROJ: 2170-02-04/1-18-7

Bakar, 21.svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA:
Predsjednik Milan Rončević 

Top