Učitavanje stranice: Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Zlobin 

Ispiši ovu stranicu
Petak, 14 Rujan 2018 12:07

Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Zlobin 

Na temelju odredaba iz članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 250/11., 144/12. 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17.), članka 30. stavka 1. alineje 10. Statuta Grada Bakra («Službene novine Grada Bakra» br. 4/18.) i  članka 4. stavka 1. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 09/02., 16/10., 07/13.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 10. sjednici održanoj 12. rujna 2018. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove

Vijeća mjesnih odbora Zlobin  

I.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Zlobin.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 21. listopada 2018. godine.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Grada Bakra«, a stupa na snagu 14. rujna 2018. godine.

KLASA: 021-05/18-01/05

URBROJ: 2170-02-04/1-18-13

Bakar, 12. rujna 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.