Učitavanje stranice: Oglas o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka Škrljevo - Rijeka – Jurdani

Srijeda, 19 Prosinac 2018 16:24

Oglas o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka Škrljevo - Rijeka – Jurdani

Oglas o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije pružne dionice Škrljevo - Rijeka – Jurdani. 

U skladu sa točkom 3. Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/18-02/59, URBROJ: 517-03-1-1-18-18 od 4. prosinca 2018., molimo Vas da osigurate objavu navedenog oglasa od 19. 12. 2018. (najkasnije 8 dana prije dana određenog za početak javne rasprave) na oglasnim pločama te na internetskim stranicama Grada Rijeke, Grada Bakra i Općine Matulji.

Za više informacija preuzmite privitak.

Top