Učitavanje stranice: Oglas za prijam u službu u Upravni odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Ispiši ovu stranicu
Utorak, 09 Ožujak 2021 12:26

Oglas za prijam u službu u Upravni odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19.) pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju objavljuje OGLAS za prijam u službu u Upravni odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

1. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i investicije, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka duže vremena odsutnog službenika.
Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:

 • VSS, magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj oglas kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma,
 • dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO),
 • dokaz o radnom stažu u struci (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od tri mjeseca,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja u prijemu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene ovom oglasu.

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete oglasa.
Za kandidate prijavljene na oglas provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na mrežnim stranicama Grada Bakra http://www.bakar.hr.

Na navedenim mrežnim stranicama i na Oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Podružnica Rijeka i na mrežnim stranicama Grada Bakra na adresu: GRAD BAKAR, Primorje br. 39, 51222 Bakar s naznakom »oglas za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju «.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.