Učitavanje stranice: Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci

Četvrtak, 04 Siječanj 2024 11:03

Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci

Primorsko-goranska županija, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja uputio je Gradskom vijeću Grada Bakra dopis, KLASA: 024-04/23-07/5, URBROJ: 2170-01-01/2-23-2 od 12. prosinca 2023. godine, kojim se poziva na pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci.

Odredbom članka 119. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16- Uredba, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23-dalje u tekstu Zakon) propisano je da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore. Odredbom članka 117. Zakona propisano je da za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, a člankom 118. istog Zakona propisano je da se odredbe toga Zakona koje se odnose na suce (profesionalce), shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drukčije određeno. Nadalje, odredbom članka 90. stavka 1. citiranog Zakona propisano je da sudac (porotnik) ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača) dok je odredbom članka 91. propisano da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Odredbom članka 51. podstavka 1. Poslovnika propisano je da Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja predlaže izbor i imenovanje osoba koje bira odnosno imenuje Skupština.

Slijedom navedenog, Grad Bakar poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima i da na ovaj Javni poziv podnesu prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci.

Prijedlog kandidata za suce porotnike utvrđuje Gradsko vijeće Grada Bakra, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština Primorsko-goranske županije. Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika ("Narodne novine" br. 38/14). Prijavi treba priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta, koja se nalazi na web stranici Grada Bakra, www.bakar.hr te presliku osobne iskaznice.

Prijave za podnošenje prijedloga za suce porotnike dostavljaju se najkasnije do 10. veljače 2024. godine, osobno u Pisarnicu Grada Bakra ili putem pošte na adresu: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top