Učitavanje stranice: Obavijest o porezu na nekretnine

Ponedjeljak, 30 Listopad 2017 13:12

Obavijest o porezu na nekretnine

Ured Grada Bakra temeljem Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16) i Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 101/17) objavljuje OBAVIJEST POREZNIM OBVEZNICIMA ZA POREZ NA NEKRETNINE.

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16) uređuje se sustav lokalnih poreza, kao jedan od izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji se počeo primjenjivati, u najvećem dijelu svojih odredbi, od 01. siječnja 2017. godine. Najveću novinu provedbe ovog Zakona predstavljalo je uvođenje poreza na nekretnine.

Porez na nekretnine propisan je kao obvezatni lokalni porez za kojeg jedinice lokalne samouprave svojim odlukama određuju ključne elemente za pravilan obračun ovoga poreza. Porez na nekretnine predstavlja zamjenu za tri važeća javna davanja: komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor i spomeničku rentu koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Primjena poreza na nekretnine prema Zakonu propisana je s 01. siječnja 2018. godine, kada se u skladu sa zakonskim odredbama, propisuje prestanak važenja odredbi koje uređuju plaćanje poreza na kuće za odmor, dok se prestanak važenja odredbi o komunalnoj naknadi i spomeničkoj renti trebalo propisati propisima koji uređuju navedena javna davanja.

Međutim, početkom listopada 2017. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 101/17) kojim se brišu odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave, koji je trebao stupiti na snagu 01. siječnja 2018. godine.

S tim u svezi, Ured Grada Bakra kao nadležno upravno tijelo u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza, obavještava vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Bakra da ukidanje poreza na nekretnine ima posljedicu zadržavanja tri važeća javna davanja:

komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor i spomeničku rentu koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline,
te nisu obvezni dostavljati podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na objavljenim i dostavljenim obrascima.

Podatke koji su prikupljeni te aktivnosti koje su provedene tijekom 2017. godine kao pripremne radnje za primjenu poreza na nekretnine, Grad Bakar može sukladno članku 16. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima koristiti za utvrđivanje i naplatu komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Grad Bakar

Top