Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 14/2021

Utorak, 14 Prosinac 2021 12:58

Službene novine Grada Bakra 14/2021

Službene novine Grada Bakra 14/2021 Službene novine Grada Bakra 14/2021

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

 1. Izmjene Statuta Grada Bakra
 2. Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra
 3. Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu
 4. Treće izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2021. godinu
 5. Treće izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu
 6. Proračun Grada Bakra za 2022. i projekcije Proračuna za 2023. i 2024.
 7. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2022. godinu
 9. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2022. godinu
 10. Program korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bakra za 2022. godinu
 11. Program javnih potreba u sportu Grada Bakra za 2022. godinu
 12. Program javnih potreba Grada Bakra u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva za 2022. godinu
 13. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2022. godinu
 14. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2022. godinu
 15. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2022. godinu
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 17. Odluka

 II. GRADONAČELNIK GRADA BAKRA

 1. Odluka o utvrđivanju parametra „a“ za određivanje visine zakupnine za 2022. godinu

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top