Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 03/2016

Ponedjeljak, 08 Veljača 2016 13:15

Službene novine Grada Bakra 03/2016

Službene novine Grada Bakra 03/2016 Službene novine Grada Bakra 03/2016

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu • 13 stranica
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra • 14 stranica
  3. Odluka o dodjeli nefinancijske podrške – prostora na području Grada Bakra – udrugama čiji se programi, projekti i manifestacije financiraju iz proračuna Grada Bakra • 17 stranica
  4. Odluka o davanju na korištenje prostora na području Grada Bakra za potrebe mjesnih odbora, političkih stranaka i udruga te za održavanje maškaranih zabava • 23 stranica
  5. Odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Bakra • 26 stranica
  6. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bakar ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) • 28 stranica
  7. Odluka o određivanju imena doma kulture u Bakru • 29 stranica
  8. Odluka o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Grada Bakra za period od 2015. do 2018. godine • 30 stranica

II. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra • 138 stranica
Top