Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 6/2018

Srijeda, 18 Travanj 2018 13:46

Službene novine Grada Bakra 6/2018

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2018. godinuOdluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu
2. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nefinancijske podrške – prostora na području Grada Bakra – udrugama čiji se programi, projekti i manifestacije financiraju iz Proračuna Grada Bakra
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine 
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2017. godinu 
6. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2017. godinu
7. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2017. godinu
8. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2017. godini 
9. Prve izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu
10. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2018. godinu 

 

Top