Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 14/2019

Utorak, 10 Prosinac 2019 13:07

Službene novine Grada Bakra 14/2019

Službene novine Grada Bakra 6/2019 Službene novine Grada Bakra 6/2019

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra

2. Treće izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu 

3. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2019. godinu 

4. Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. godinu 

5. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2019. godinu 

6. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu 

7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2020. godinu

8. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2020. godinu 

9. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2020. godinu

10. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu 

11. Program javnih potreba Grada Bakra u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva za 2020. godinu 

12. Program javnih potreba u sportu Grada Bakra za 2020. godinu 

13. Proračun za 2020. i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu 

14. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu

15. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2020. godinu 

16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

17. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Bakra 

18. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu


II. GRADONAČELNIK

1. Odluka o utvrđivanju veličine parametra „a“ za određivanje visine zakupnine za 2020. godinu 

2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra 

Top