Učitavanje stranice: Savjet mladih

Savjet mladih

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ BR.4/18.,12/18.,4/20., 3/21. i 14/21.) i članka 11. i 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br.9/14.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 10. sjednici održanoj 27.rujna 2022. donijelo je Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Bakra. 

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Bakra izabrani su:

1.Mateo Arapinac

zamjenik Marijo Sedlić

2.Lana Dejanović

zamjenik Laura Lazarević

3.Luka Jurić

zamjenik Petar Štrbac

4.Franka Mihalić

zamjenik Marina Bistričić

5.David Pleše,

zamjenik Dario Mičetić

6.Magda Tomljanović,

zamjenik Đani Dž.Haskić

7.Vedran Zubalj

zamjenik Marko Ruskaj

Zadužuje se Ured Grada za daljnju realizaciju i sazivanje konstituirajuće sjednice izabranih članova Savjeta mladih.

Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Grada Bakra. 

Obrazloženje: Gradsko vijeće Grada Bakra sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra br.9/14) provelo je postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Bakra, te je odlučeno kao u izreci.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top