Učitavanje stranice: Savjet mladih

Savjet mladih

Na temelju članka 30.Statuta Grada Bakra  („Službene novine“ PGŽ br.25/09,37/09,7/13, 4/13 i Službene novine Grada Bakra br.11/14,) i članka 11. i 12.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra („Službene novine“ Grada Bakra br. 9/14) Gradsko vijeće Grada Bakra na 14.sjednici održanoj 27.veljače 2015.g. donijelo je Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Bakra.

1. Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Bakra izabrani su:

1. Baričević Marino
    zamjenik Mičetić Darko

2. Dimnjašević Tea
    zamjenik Vraneković Tomislav

3. Marković Doris
    zamjenik Begić Petra

4. Marohnić Mario
    zamjenik Sirotić Dario

5. Samaržija Ivan
    zamjenik Mičetić Matej

6. Vidas Rafael
    zamjenik Šubat Deni

7. Vujević  Karmen
    zamjenik Šarlija Luka

2. Zadužuje se Ured grada za daljnju realizaciju i sazivanje konstituirajuće sjednice izabranih članova Savjeta mladih.

3. Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Grada Bakra.

Obrazloženje: Gradsko vijeće Grada Bakra sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra („Službene novine“ Grada Bakra br. 9/14) provelo je postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Bakra, te je odlučeno kao u izreci.

Top