Učitavanje stranice: Službeni akti

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i statutom donosi Statut Grada Bakra, Poslovnik Gradskog vijeća, odluke i druge opće akte, Proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i zaključke. Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike i druge opće akte, zaključke i rješenja kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća. Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.


URED GRADA

 
URED GRADA - GOSPODARSTVO

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

GRADSKO VIJEĆE

Top