Učitavanje stranice: Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Nedjelja, 20 Listopad 2013 02:00

Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11), Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za opće,  pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra.

1. Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 3 (tri) mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
-    punoljetnost
-    hrvatsko državljanstvo
-    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:
- VSS magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

U službu može biti primljena osoba koja nema položen državni stručni ispit odnosno osoba koja nema certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama EU, pod uvjetom da položi državni stručni ispit odnosno stekne certifikat o poznavanju rada na računalu u roku od 1 (jedne) godine od dana prijama u službu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma,
- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, potvrda poslodavca)
- dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu
  ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine;
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – preslika svjedodžbe,
- dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika ECDL diplome, odnosno drugog
  certifikata, diplome kojim se dokazuje poznavanje rada na računalu,
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca,
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka 15. i 16.
  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (Narodne novine broj 86/08, 61/11).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja u prijemu u službu.

Urednom prijavom na natječaj  smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete natječaja.

Za kandidate prijavljene na natječaj  provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na web stranici Grada Bakra www.bakar.hr.

Na navedenoj web stranici i na Oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: GRAD BAKAR, Primorje br. 39, 51222 Bakar s naznakom «natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne poslove u Gradu Bakru».

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/13-01/07
URBROJ: 2170/02-04/4-13-4
Bakar, 25. rujna 2013.

Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu
Zvonka Marčelja, dipl. iur.

Top