Učitavanje stranice: Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2014./2015.

Petak, 17 Listopad 2014 00:11

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2014./2015.

Dodjela stipendija za školsku/akademsku 2014./2015. Dodjela stipendija za školsku/akademsku 2014./2015.

Objavljuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima gimnazija i srednjih škola te studentima sveučilišnih studija – preddiplomski i diplomski studij i studentima stručnih studija – stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, za školsku/akademsku godinu 2014./2015.

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine PGŽ“ broj: 25/09 i 37/09), temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Grada Bakra („Službene novine PGŽ“ broj: 37/10 i 34/11)  i („Službene novine Grada Bakra“ br. 10/2014) objavljuje sljedeći: Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2014./2015. godinu.

STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE GIMNAZIJA I SREDNJIH ŠKOLA

I.
Na stipendiju imaju pravo redovni studenti pod uvjetom da su:

državljani Republike Hrvatske
da imaju prebivalište na području Grada Bakra, najmanje 2 (dvije) godine prije podnošenja
  molbe (prijave)
da nisu stariji od 27 godina
da se redovno 1. puta upisuju na iduću godinu studija
studenti prve godine preddiplomskog studija stječu pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili
  odličan (izvrstan) uspjeh na koncu svakog razreda srednje škole
studenti prve godine diplomskog studija stječu pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili prosjek
  ocjena položenih ispita 4,0 ili više na posljednjoj godini preddiplomskog studija odnosno
  uspjeh od 3,0 ukoliko su djeca iz obitelji koji su korisnici socijalnog programa Grada Bakra
studenti ostalih godina stječu pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili prosjek ocjena položenih
  ispita 4,00 ili više na prethodnoj godini studija, odnosno uspjehod 3,00 ukoliko su djeca iz
  obitelji koji su korisnici socijalnog programa Grada Bakra
prednost za dobivanje stipendije imat će oni studenti koji su na natjecanjima u znanju u godini
  koja prethodi upisu u višu godinu studija postigli zapažene uspjehe

Zapaženim uspjehom na natjecanjima smatra se sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman kandidata za stipendiju od 01. do 03. mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

Zapaženim uspjehom studenta smatraju se i objavljeni radovi te sudjelovanja u znanstvenim ili stručnim projektima.

II.
Na stipendiju imaju pravo učenici gimnazija i srednjih škola pod uvjetom da su:

državljani Republike Hrvatske
da imaju prebivalište na području Grada Bakra, najmanje 2 (dvije) godine prije podnošenja
  molbe (prijave)
da se redovno upisuju u II., III. ili IV. razred srednje škole
da su u svim razredima ostvarili uspjeh od 4,5 i više
učenici čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, ostvaruju pravo na
  stipendiju za redovan upis u I., II., III. i IV. razred srednje škole ukoliko su ostvarili
  uspjeh od 3,00 i više u prethodnoj godini školovanja
prednost za dobivanje stipendije imat će oni učenici koji su na natjecanjima u znanju u
  godini koja prethodi upisu u II., III. I IV. razred srednje škole postigli zapažene uspjehe

Zapaženim uspjehom na natjecanjima smatra se sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman kandidata za stipendiju od 01. do 03. mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

III.
Na stipendiju imaju pravo učenici slijedećih deficitarnih zanimanja: zidar, tesar i armirač.
Kandidati za deficitarna zanimanja moraju ispuniti uvjete iz točke I. i II: ovog natječaja, a dodatni bodovi biti će im dodijeljeni sukladno Odluci o stipendijama Grada Bakra.

Uz ispunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

ispunjeni obrazac prijave na natječaj (objavljen je na web stranicama Grada Bakra,
  a može se podignuti i u pisarnici Grada Bakra)
presliku domovnice
uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana od dana objave poziva na natječaj (izvornik)
uvjerenje o upisu u srednju školu, odnosno uvjerenje o redovnom upisu, sukladno
  statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija
dokaz o prosjeku ocjena ovjeren od tajništva fakulteta, s naznakom predmeta koji se
  odnose na prethodnu studijsku godinu
za učenike gimnazija i srednjih škola dokaz o prosjeku ocjena svih razreda koji prethode
  upisu u slijedeću školsku godinu
dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima u znanju u prethodnoj godini
dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanju u znanstvenim ili stručnim projektima
izjavu da ne primaju stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta
kandidati čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra prijavi prilažu potvrdu
  nadležnog upravnog tijela da je obitelj podnositelja zahtjeva korisnik socijalnog programa
  Grada Bakra.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno u pisarnicu Grada Bakra ili poštom na adresu Grada Bakra: Primorje 39, 51222 Bakar, Ured Grada, s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.

Rok za prijavu je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovaljane prijave neće se razmatrati.

KLASA: 604-02/14-01/2
URBROJ: 2170-02-03/2 -14 - 3

Bakar, 06. listopada 2014. godine
GRADONAČELNIK
Tomislav Klarić

Top