Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 06/2015

Srijeda, 29 Travanj 2015 13:46

Službene novine Grada Bakra 06/2015

Službene novine Grada Bakra 06/2015 Službene novine Grada Bakra 06/2015

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu • 101 stranica
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra • 102 stranica
 3. Izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2015. godinu • 105 stranica
 4. Odluka o davanju stanova u najam • 108 stranica
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Bakar • 115 stranica
 6. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Bakar • 116 stranica
 7. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bakar • 117 stranica
 8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra u 2014. godini • 118 stranica
 9. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bakra • 124 stranica
 10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra za 2015., 2016. i 2017. godinu • 148 stranica
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Bakra • 153 stranica
 12. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija • 154 stranica
 13. Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2015. godinu • 218 stranica
 14. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2015. godinu • 221 stranica

II. AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Bakra za 2014. godinu • 238 stranica
Top