Učitavanje stranice: Natječaj za prijam u službu referenta-komunalnog redara, obavijest

Četvrtak, 19 Svi 2022 13:28

Natječaj za prijam u službu referenta-komunalnog redara, obavijest

Na temelju članka 19. stavka 1. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
koji je objavljen u »Narodnim novinama«, br. 32/22. i na mrežnim stranicama Grada Bakra

I

Poništava se Javni natječaj KLASA: UP/I-112-01/22-01/04, URBROJ: 2170-2-04/4-22-2, objavljen u »Narodnim novinama«, br. 32/22. i na mrežnim stranicama Grada Bakra, a koji se odnosi na radno mjesto Referent – komunalni redar.

II

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

III

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Grada Bakra, a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: UP/I-112 -01/22-01/04
URBROJ: 2170-2-04/4-22-24
Bakar, 12. svibnja 2022.

 

Pročelnik:

Davor Skočilić, mag.ing.aedif.

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top