Učitavanje stranice: Javni natječaj za prodaju nekretnina

Petak, 12 Kolovoz 2022 12:06

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 144/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12. i 152/14.), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17. i 144/20.), čl. 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine  Grada Bakra«, br. 4/18., 12/18., 4/20., 3/21. i 14/21.), čl. 3.-10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko – goranske županije«, br. 40/09., 44/09.) i Zaključka gradonačelnika KLASA: 940-01/22-01/42 URBROJ: 2170-2-04/2-22-2 od dana 11. kolovoza 2022. godine, Grad Bakar raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

I.                    Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja nekretnina označenih kao:

k.č.br.

kultura

z.k.ul.

k.o.

dio/cijela

ukupno m2

dio za prodaju u m2

početna cijena

iznos jamstva

2355/17

pašnjak

285

Hreljin

dio

186

80*

20.548,80 Kn

2,054,88 Kn

2202

kuća br. 122 i dvorište, Krasica

2131

Krasica

cijela

1345

1345

580.000,00 Kn

58.000,00 Kn

1348/1

dvorište

5200

Kukuljanovo-nova

cijela

60

60

14.400,00 Kn

1.440,00 Kn

316/1

oranica

1818

Kukuljanovo

cijela

169

169

32.100,00 Kn

3.210,00 Kn

316/2

oranica

1818

Kukuljanovo

cijela

76

76

14.300,00 Kn

1.430,00 Kn

441

pašnjak

335

Kukuljanovo-nova

suvlasnički udio od ½

104

52

26.293,30 Kn

2.629,33 Kn

415

pašnjak

568

Kukuljanovo-nova

cijela

484

484

244.729,90 Kn

24.472,99 Kn

407

pašnjak

357

Kukuljanovo-nova

cijela

149

149

75.340,40 Kn

7.534,04 Kn

420

pašnjak

358

Kukuljanovo-nova

cijela

113

113

57.137,35 Kn

5.713,74 Kn

408

pašnjak

356

Kukuljanovo-nova

cijela

863

863

436.367,57 Kn

43.636,76 Kn

387/3

pašnjak i put

1980

Kukuljanovo-nova

cijela

219

219

110.735,22 Kn

11.073,52 Kn

* prema skici dostupnoj na mrežnim stranicama http://www.bakar.hr

               

Sve nekretnine prodaju se zasebno.

Konačna cijena za k.č.br. 2355/17 k.o. Hreljin biti će utvrđena nakon provedene parcelacije, sukladno ponuđenoj cijeni po m2. Tabularna isprava biti će izdana tek nakon provedbe parcelacije i uplate ponuđene kupoprodajne cijene i eventualne razlike u cijeni.

II.                  Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor, državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

III.               Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine je 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja u Novom listu.

IV.               Ponuditelj koji se natječe za kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju ovim Javnim natječajem dužan je za sudjelovanje uplatiti u korist Grada Bakra jamčevinu u iznosu navedenom u tablici.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Bakra broj: HR7824020061800400007, uz naznaku: jamčevina za kupnju nekretnina, poziv na broj: 68 7706-OIB.

V.                  Tekst ovog javnog natječaja objavljen je na mrežnim stranicama Grada Bakra http://www.bakar.hr

VI.               Ponuda za kupnju nekretnina obavezno sadrži:

-         pisanu ponudu u kojoj su naznačene nekretnine iz Javnog natječaja za koje se ponuditelj natječe te iznos koji nudi kao kupoprodajnu cijenu iste,

-         dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,

-         podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i IBAN računa te osobnu iskaznicu podnositelja ili dokaz o registraciji pravne osobe (u slučaju da je ponuditelj pravna osoba), sve  u preslici, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog natječaja u dnevnom tisku,

-         izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, zatim da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

VII.             Ponude za kupnju nekretnina dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ“  na slijedeću adresu:

GRAD BAKAR

Primorje 39, 51222 Bakar

Ponude se mogu predati osobno, neposredno putem pisarnice Grada Bakra koja se nalazi na istoj adresi ili preporučenom pošiljkom putem pošte. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude Gradu Bakru, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

VIII.           Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju putem ovog natječaja smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju te ukoliko je pravovremeno dostavljena.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od iznosa određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima. Također, ponude koje budu dostavljene od strane ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi prema Gradu Bakru ima dospjelih financijskih obveza ili vodi sudski spor s Gradom Bakrom neće biti razmatrane, odnosno neće se smatrati valjanima.

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

IX.               Javno otvaranje pristiglih ponuda za kupnju nekretnina održat će se

19. rujna 2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Bakra, s početkom u 9:00 sati.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

X.                 Ponuditeljima koji se izaberu kao najpovoljniji jamčevina će se uračunat u kupoprodajnu cijenu, dok će se ostalim ponuditeljima vratiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XI.               U slučaju da ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine.

XII.             Ako najpovoljnijim ponuditeljem budu utvrđene dvije ili više osoba koje su podnijele zajedničku ponudu, njihova je obveza glede isplate kupoprodajne cijene solidarna te će kao takva biti utvrđena i Ugovorom o kupoprodaji nekretnine.

XIII.           Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju nekretnine ponuđene na prodaju ovim Javnim natječajem kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

XIV.          Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do dana isplate. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

XV.            Kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu »viđeno – kupljeno«. Grad Bakar ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru.

XVI.          Svi troškovi vezani za provedbu kupoprodajnog ugovora (trošak utvrđivanja visine početne cijene, trošak objave javnog natječaja, ovjere, pristojbe, parcelacije, porez na promet nekretnina i sl.) na teret su kupca.

XVII.        Grad Bakar pridržava pravo poništenja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i pravo ne izbora najpovoljnijeg ponuditelja. U tom slučaju Grad Bakar ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

KLASA: 940-01/22-01/42

URBROJ: 2170-2-04/2-22-3

Bakar, 11. kolovoza 2022.

Gradonačelnik

Tomislav Klarić

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top