Učitavanje stranice: Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju - poništenje postupka

Četvrtak, 01 Prosinac 2022 12:46

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju - poništenje postupka

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA
koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Grada Bakra

I
Poništava se Oglas KLASA: UP/I-112-01/22-01/14, URBROJ: 2170-2-04/5-22-3, objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Grada Bakra, a koji se odnosi na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje i investicije.

II
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

III
Ova Odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Grada Bakra, a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: UP/I-112-01/22-01/14
URBROJ: 2170-2-04/5-22-16
Bakar, 01. prosinca 2022.

 

Pročelnik:

Davor Skočilić, mag.ing.aedif.

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top