Učitavanje stranice: Odluka o poništenju oglasa

Ponedjeljak, 13 Veljača 2023 08:23

Odluka o poništenju oglasa

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA 

koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Grada Bakra

 I

Poništava se Oglas KLASA: UP/I-112-01/23-01/01, URBROJ: 2170-2-04/4-23-3, objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Grada Bakra, a koji se odnosi na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje i investicije.

II

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

III

Ova Odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Grada Bakra, a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: UP/I-112-01/23-01/01

URBROJ: 2170-2-04/4-23-13

 

 

Bakar,   13. veljače  2023.

Pročelnik:

Davor Skočilić, mag.ing.aedif.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top