Učitavanje stranice: Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Srijeda, 05 Travanj 2023 09:07

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19.) pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju objavljuje

 

JAVNI NATJČAJ

za prijam u službu u Upravni odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra

 

1. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i investicije, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

-      VSS, magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,

-      najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-      položen državni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz uvjet da polože državni ispit u roku od jedne godine.

Kandidati se primaju u službu uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

            Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i iz članka 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma,
 • dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO),
 • dokaz o radnom stažu u struci (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 • dokaz o položenom državnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od tri mjeseca,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članka i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja u prijemu u službu.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Svaki kandidat bit će evidentiran šifrom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 6 posljednjih brojeva OIB-a kandidata te će pod tom šifrom biti pozvani na testiranje

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na mrežnim stranicama Grada Bakra http://www.bakar.hr.

Na navedenim mrežnim stranicama i na Oglasnoj ploči Grada Bakra bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Grada Bakra na adresu: GRAD BAKAR, Primorje br. 39, 51222 Bakar s naznakom »Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju «.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja u cijelosti.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Gradu Bakru da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuju u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Grada Bakra.

 

KLASA: UP/I-112-01/23-01/06

URBROJ: 2170-2-04/4-23-3

Bakar, 30. ožujka  2023.

GRAD BAKAR

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU

Pročelnik:

Davor Skočilić, mag.ing.aedif.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top