Učitavanje stranice: Javni natječaj za prodaju nekretnina

Srijeda, 07 Lipanj 2023 14:24

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 144/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12. i 152/14.), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17. i 144/20.), čl. 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine  Grada Bakra«, br. 4/18., 12/18., 4/20., 3/21. i 14/21.), čl. 3.-10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko – goranske županije«, br. 40/09., 44/09.) i Zaključka gradonačelnika KLASA: 024-03/23-01/16, URBROJ: 2170-2-04/2-23-2 od dana 5. lipnja 2023. godine, Grad Bakar raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

 • Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja nekretnina označenih kao:

k.č.br.

kultura

z.k.ul.

k.o.

dio/cijela

ukupno

dio za prodaju

početna cijena

iznos jamstva

2444

dvorište

2120

Bakar

½ dijela

60 m2

 

15.822,45 Kn / 2.100,00 EUR*

1.582,25 Kn / 210,00 EUR*

473/3

pašnjak

7004

Kukuljanovo-nova

cijela

541 m2

541 m2

252.722,20 Kn / 33.542,00 EUR*

25.272,22 Kn / 3.354,20 EUR*

479

pašnjak

370

Kukuljanovo-nova

dio

264 m2

441 m2

20.554,12 Kn / 2.728,00 EUR*

2.055,41 Kn / 272,80 EUR*

479

pašnjak

370

Kukuljanovo-nova

dio

264 m2

2201 m2

123.324,70 Kn / 16.368,00 EUR*

12.332,47 Kn / 1.636,80 EUR*

376

oranica

2429

Ružić Selo

cijela

91 čhv

91 čhv

24.110,40 Kn / 3.200,00 EUR*

2.411,04 Kn / 320,00 EUR*

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450

1 prema skici objavljenoj u prilogu

 • Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor, državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 • Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine je 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja u Novom listu (11. lipnja 2023.).
 • Ponuditelj koji se natječe za kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju ovim Javnim natječajem dužan je za sudjelovanje uplatiti u korist Grada Bakra jamčevinu u iznosu navedenom u tablici.

 

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Bakra broj: HR7824020061800400007, uz naznaku: jamčevina za kupnju nekretnina, poziv na broj: 68 9016-OIB.

 • Tekst ovog javnog natječaja objavljen je na mrežnim stranicama Grada Bakra 
 • Ponuda za kupnju nekretnina obavezno sadrži:
 • pisanu ponudu u kojoj je naznačena nekretnina iz Javnog natječaja za koju se ponuditelj natječe te iznos koji nudi kao kupoprodajnu cijenu iste,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 • podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i IBAN računa te osobnu iskaznicu podnositelja ili dokaz o registraciji pravne osobe (u slučaju da je ponuditelj pravna osoba), sve u preslici, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog natječaja u dnevnom tisku,
 • izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, zatim da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 • Ponude za kupnju nekretnina dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ“  na slijedeću adresu:

GRAD BAKAR

Primorje 39, 51222 Bakar

Ponude se mogu predati osobno, neposredno putem pisarnice Grada Bakra koja se nalazi na istoj adresi ili preporučenom pošiljkom putem pošte. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude Gradu Bakru, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 • Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju putem ovog natječaja smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju te ukoliko je pravovremeno dostavljena.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od iznosa određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima. Također, ponude koje budu dostavljene od strane ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi prema Gradu Bakru ima dospjelih financijskih obveza ili vodi sudski spor s Gradom Bakrom neće biti razmatrane, odnosno neće se smatrati valjanima.

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

 • Javno otvaranje pristiglih ponuda za kupnju nekretnina održat će se

17. srpnja 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Bakra, s početkom u 8:00 sati.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

 • Ponuditeljima koji se izaberu kao najpovoljniji jamčevina će se uračunat u kupoprodajnu cijenu, dok će se ostalim ponuditeljima vratiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 • U slučaju da ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine.
 • Ako najpovoljnijim ponuditeljem budu utvrđene dvije ili više osoba koje su podnijele zajedničku ponudu, njihova je obveza glede isplate kupoprodajne cijene solidarna te će kao takva biti utvrđena i Ugovorom o kupoprodaji nekretnine.
 • Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju nekretnine ponuđene na prodaju ovim Javnim natječajem kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
 • Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do dana isplate. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
 • Kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu »viđeno – kupljeno«. Grad Bakar ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru.
 • Svi troškovi vezani za provedbu kupoprodajnog ugovora (trošak utvrđivanja visine početne cijene, trošak objave javnog natječaja, ovjere, pristojbe, parcelacije, porez na promet nekretnina i sl.) na teret su kupca.
 • Grad Bakar pridržava pravo poništenja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i pravo ne izbora najpovoljnijeg ponuditelja. U tom slučaju Grad Bakar ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

 

 

KLASA: 940-01/23-01/24

URBROJ: 2170-2-04/2-23-3

Bakar, 5. lipnja 2023.

Gradonačelnik

Tomislav Klarić

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top