Učitavanje stranice: Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Srijeda, 13 Srpanj 2022 17:38

Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Grad Bakar objavljuje javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.

Pozivamo sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima i Zakonom o sudovima za mladež da na ovaj Javni poziv podnesu prijave za kandidate za suce porotnike za mladež.

Prijedlog kandidata za suce porotnike utvrđuje Gradsko vijeće Grada Bakra, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika (“Narodne novine” br. 38/14).

Prijavi treba priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta, koja se nalazi na web stranici Grada Bakra, www.bakar.hr te presliku osobne iskaznice.

Prijave za podnošenje prijedloga za suce porotnike dostavljaju se najkasnije do 26kolovoza 2022. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar.

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top