Učitavanje stranice: Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Petak, 07 Listopad 2022 00:00

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Gradonačelnik Grada Bakra na temelju članka 6. stavka 1. Odluke o stipendijama Grada Bakra (»Službene novine Grada Bakra« br. 12/16, 09/19) raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Bakra za školsku/akademsku 2022./2023. godinu.

I. Za školsku / akademsku godinu 2022./2023. dodijeliti će se najviše 25 učeničkih i 40 studentskih stipendija.

II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu stipendija Grada Bakra imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,
- da učenik ima neprekidno prebivalište na području Grada Bakra u minimalnom trajanju od dvije godine računajući do dana raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija,
- da se redovito upisuju u II., III. ili IV. razred srednje škole,
- da su u svim razredima srednje škole ostvarili uspjeh od 4,5 ili više,
- da roditelji, staratelji ili udomitelji učenika u trenutku raspisivanja javnog natječaja imaju prebivalište na području Grada Bakra,
- da nisu već stekli pravo na stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta, po bilo kojoj osnovi, s izuzetkom kandidata koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Učenici čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra ostvaruju pravo na stipendiju za redovan upis u bilo koji razred srednje škole ukoliko su ostvarili uspjeh od 3,0 ili više u prethodnoj godini školovanja.

Prednost za dobivanje stipendije imat će oni učenici koji su na natjecanjima u znanju u godini koja prethodi upisu u II., III. ili IV. razred srednje škole postigli zapažene uspjehe (sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman od 1. do 3. mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima).

Učenici s invaliditetom i učenici smješteni u udomiteljsku obitelj ostvaruju pravo na stipendiju bez obzira na uvjete ostvarenja uspjeha u školovanju, pod uvjetom da su registrirani prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 64/01.) odnosno temeljem rješenja centra za socijalnu skrb.

III. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu stipendija Grada Bakra imaju redovni studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju neprekidno prebivalište na području Grada Bakra u minimalnom trajanju od dvije godine, računajući od dana raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija,
- da roditelji, staratelji ili udomitelji studenta u trenutku raspisivanja javnog natječaja imaju prebivalište na području Grada Bakra,
- da nisu stariji od 27 godina računajući od dana objave obavijesti o provođenju javnog natječaja,
- da se redovno, odnosno po prvi puta upisuju na iduću godinu studija, odnosno da se radi o apsolventima koji ne studiraju dulje od godinu dana računajući od završetka akademske godine u kojoj su odslušali predavanja,
- da nisu već stekli pravo na stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta, po bilo kojoj osnovi,
- da su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena položenih ispita veći ili jednak 4,0, odnosno veći ili jednak 3,0 ukoliko se radi o djeci iz obitelji koje su korisnici socijalnog programa Grada Bakra.
Studenti prve godine preddiplomskog studija stječu pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili opći uspjeh na koncu svakog razreda srednje škole u visini prosječne ocjene 4,5 ili više, a ukoliko su korisnici socijalnog programa ako su ostvarili opći uspjeh na koncu svakog razreda srednje škole u visini prosječne ocjene 3,0 ili više.
Studenti koji su ostvarili zapažene uspjehe (sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman od 1. do 3. mjesta na županijskim ili višim natjecanjima, objavljeni radovi ili sudjelovanje u znanstvenim ili stručnim projektima) ostvaruju prednost pri dodjeli stipendija.
Osobe s invaliditetom ili korisnici smješteni u udomiteljsku obitelj ostvaruju pravo na stipendiju bez obzira na uvjete prosjeka ocjena položenih ispita, odnosno prosjeka ocjena ostvarenog u srednjoj školi, pod uvjetom da su registrirane prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom odnosno temeljem rješenja centra za socijalnu skrb.

IV. Javni natječaj traje 15 dana od dana objave obavijesti o provođenju javnog natječaja u dnevnom tisku.

V. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju općih uvjeta dostavljaju se isključivo elektronski putem online obrasca.

VI. Prijave se podnose na obrascu objavljenom uz ovaj javni natječaj, uz prilaganje slijedećih dokaza:

- uvjerenje o prebivalištu za prijavitelja učenika/studenta, ne starije od 30 dana od dana objave obavijesti o provođenju javnog natječaja u dnevnom tisku,
- uvjerenje o prebivalištu ili preslike osobnih iskaznica za roditelje, staratelje ili udomitelje,
- uvjerenje o upisu u srednju školu, odnosno uvjerenje o redovitom upisu, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija,
- dokaz o prosjeku ocjena ovjeren od tajništva fakulteta, s naznakom predmeta koji se odnose na prethodnu studijsku godinu,
- za učenike srednjih škola dokaz o prosjeku ocjena nakon završenog I., II. i III. razreda škole,
- dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima u znanju u prethodnoj godini,
- dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanju u znanstvenim ili stručnim projektima,
- kandidati čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra u prijavi su dužni navesti i tu činjenicu, ukoliko žele ostvariti prednost po toj osnovi,
- izjavu da ne primaju stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta
- dokaz o statusu osobe s invaliditetom odnosno rješenje nadležnog zavoda za socijalni rad o smještaju u udomiteljsku obitelj.

VII. Lista kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija Grada Bakra bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Bakra u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

ONLINE OBRAZAC

KLASA: 604-01/22-01/1
URBROJ: 2170-2-03/3-22-3
U Bakru, 03 . listopada 2022.

GRADONAČELNIK
Tomislav Klarić

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top