Učitavanje stranice: Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva

Nedjelja, 01 Listopad 2023 00:00

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva

 Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva na području Grada Bakra za 2024. godinu. Dostupan je i online obrazac.

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija za zadovoljenje javnih potreba Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br. 13/15), te Statuta Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br. 04/18, 12/18 , 04/20, 03/21 i 14/21) gradonačelnik Grada Bakra objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva na području Grada Bakra za 2024. godinu.

I.

Javne potrebe u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva na području Grada Bakra za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Bakra su projekti, programi i manifestacije od interesa za Grad Bakar.

II.

Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija za zadovoljenje javnih potreba Grada Bakra, te kriterijima za vrednovanje programa, u programima javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva na području Grada Bakra za 2024. godinu financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:


Kulturnog stvaralaštva:

 1. Poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti,
 2. Programi obilježavanja Dana mjesta, te državnih i vjerskih praznika,
 3. Poticanje kulturnog amaterizma,
 4. Očuvanje karnevalskih običaja,
 5. Poticanje domaće i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga,
 6. Rad s djecom i mladima i
 7. Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja.


Razvoja civilnog društva:

 1. Rad s djecom i mladima,
 2. Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi,
 3. Očuvanje tradicionalnih običaja,
 4. Aktivnosti vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat i
 5. Promocija etno baštine i povijesne postrojbe Grada Bakra.
  - Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti i ravnoteže: Sufinanciranje troškova održavanja objekata i očuvanja biološke raznolikosti
  - Valorizacija i promocija kulturne baštine.

III.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju udruge, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od djelatnosti iz područja na koje se odnosi ovaj Poziv na području Grada Bakra.


Prijave se podnose putem online obrasca ili u pisanom obliku na propisanim obrascima.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Grada Bakra istovremeno s objavom Poziva.
Obrasci će biti objavljeni na mrežnim stranicama Grada Bakra (www.bakar.hr) istovremeno s objavom Poziva.


Na Poziv je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju:
- Ispunjeni online obrazac „PRIJAVITELJ“ ili Ispunjeni obrazac „PRIJAVITELJ“
- Ispunjenu Prijavnicu s detaljnim obrazloženjem programa – obrazac „PRIJAVNICA“
- Ispunjen obrazac proračuna prijavljenog programa – „PROR“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Bakra, vlastitih prihoda i drugih izvora)
- Životopis osobe koja se na Javni poziv javlja kao fizička osoba – obrazac „ŽIVOTOPIS“
- Preslika izvatka iz Registra (sudskog registra, registra udruga, registra vjerskih organizacija, obrtnog registra ili registra umjetničkih organizacija), ako je primjenjivo
- Ispunjen obrazac Izjave voditelja/ice o upoznatosti s Programom – obrazac „IZJAVA VODITELJA“
- Ispunjen obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac „IZJ-FINAN“
- Ispunjen obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka – obrazac „TOČ-IST“
- Ispunjenu Izjavu o partnerstvu – obrazac „PARTNER“, ako je primjenjivo
- Preslika zapisnika sa zadnje održane Skupštine udruge i zapisnika na kojoj su prihvaćena
financijska izvješća za 2022. godinu.

IV.

Prijava se može poslati putem online obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Grada Bakra gdje se učita sva potrebna potpisana i ovjerena dokumentacija ili se sva odgovarajuća dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTRUNOM STVARALAŠTVU I RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU GRADA BAKRA ZA 2024. GODINU – NE OTVARATI“ preporučeno poštom ili predajom osobno u pisarnicu Grada Bakra na adresu: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar.

V.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Bakru u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Bakra u prethodnoj kalendarskoj godini.

VI.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva sastavljeno od tri člana koje je imenovao Gradonačelnik Grada Bakra iz redova službenika Grada Bakra.
Sve formalno valjane prijavljene programe razmatrat će i sadržajno vrednovati Povjerenstvo za ocjenjivanje imenovano od strane gradonačelnika Grada Bakra.

VII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 31. listopada 2023. godine.

VIII.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

IX.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba Grada Bakra za 2024. godinu.

X.

Obrazac Ugovora iz točke IX. i obrasci iz točke III. sadržaj koji nije utvrđen posebnim propisom usklađeni su s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21) te čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

XI.

Prijavitelji programa koji budu nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo na podnošenje prigovora osam (8) dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Javnog poziva.

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

NAPOMENA: Ukoliko prijavitelj ima poteškoća s otvaranjem dokumentacije, molimo preuzeti https://www.7-zip.org/.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top