Učitavanje stranice: Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Srijeda, 03 Travanj 2024 15:30

Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Primorsko-goranska županija, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja uputio je Gradskom vijeću Grada Bakra dopis, KLASA: 024-04/24-07/2, URBROJ: 2170-01-01/2-24-2 od 05. veljače 2024. godine, kojim se poziva na pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.

Odredbom članka 119. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16- Uredba, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23.) propisano je da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.

Odredbom članka 117. Zakona o sudovima propisano je da se suci porotnici imenuju na četiri godine i da istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani, dok je stavkom 2. istog članka propisano da se odredbe Zakona koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drukčije određeno. Nadalje, odredbom članka 90. stavka 1. Zakona o sudovima propisano je da sudac (porotnik) ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača) dok je odredbom članka 91. istog Zakona propisano da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Slijedom navedenog, Grad Bakar poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Javni poziv podnesu prijave za kandidate za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci.

Prijedlog kandidata za suce porotnike utvrđuje Gradsko vijeće Grada Bakra, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština Primorsko-goranske županije. Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika ("Narodne novine" br. 38/14). Prijavi treba priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta, koja se nalazi na web stranici Grada Bakra, www.bakar.hr te presliku osobne iskaznice.

Prijave za podnošenje prijedloga za suce porotnike dostavljaju se najkasnije do 17. travnja 2024. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top