Učitavanje stranice: Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2024. - poduzetništvo

Ponedjeljak, 01 Srpanj 2024 17:35

Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2024. - poduzetništvo

Na temelju članka 13. stavka 1. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“, br. 7/20.) gradonačelnik Grada Bakra objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2024. godini iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra u 2024. godini, a u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, podizanja poduzetničke kulture te jačanja konkurentskog nastupa poduzetnika na tržištu.

U okviru ovog Poziva realiziraju se sljedeće mjere: 

1. potpora novoosnovanim tvrtkama;

2. potpora za sudjelovanje na sajmovima i specijaliziranim izložbama;

3. potpore za troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poduzetnika. 

Provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti obavija se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1, dalje: Uredba). 

II. KORISNICI SREDSTAVA BESPOVRATNIH POTPORA 

Korisnici potpora su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13., 121/16.) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na području Grada Bakra i koji ulažu na području Grada Bakra.

Iznimno, korisnici potpore novoosnovanim tvrtkama su poduzetnici početnici koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo sa sjedištem na području Grada Bakra. Korisnici potpora ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe. 

III. UVIJETI I NAČIN DODJELE POTPORA TE VISINA POTPORA 

Ad.1. Potpore novoosnovanim tvrtkama 

Bespovratna potpora dodjeljuje se za nabavu opreme i alata te uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost, nabavu nove informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja.

Potpora se može ostvariti do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 398,17 eura po zahtjevu.

Troškovi kupnje vozila, najma poslovnog prostora, registracije i osnivačkog kapitala za trgovačka društva nisu prihvatljivi.

Trošak PDV-a nije prihvatljiv.

Pravo na bespovratnu potporu za uređenje poslovnog prostora može ostvariti poduzetnik koji je vlasnik poslovnog prostora odnosno koji ima sklopljen Ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora (u trajanju od najmanje 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o zakupu).

Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u godini za koju se podnosi zahtjev za potporu odnosno subjekt koji je započeo s obavijanjem djelatnosti u godini za koju se podnosi zahtjev za potporu. 

Prijava se podnosi na Obrascu 1 — Početnik kojem se obavezno prilaže:

Ispunjeni i ovjereni Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosni;
Izvornik ili ovjerena preslika Rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa;
Odgovarajući dokaz, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, o datumu početka obavljanja djelatnosti (ukoliko je primjenjivo);
Izvornik računa s dokazom o uplati za nabavu nove opreme i alata, informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja;
Izvornik računa s dokazom o uplati za uređenje poslovnog prostora u vlasništvu ili dugoročnom zakupu (najmanje 5 godina od dana sklapanja Ugovora o zakupu) trgovačkog društva ili obrtnika za osnovnu djelatnost obrta i/ili trgovačkog društva;
Elektronički zapis ili izvornik Potvrde Porezne uprave (ne stariji od 30 dana) od dana podnošenja zahtjeva za potporu iz koje je razvidno de nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
Fotografije i opis poslovnog prostora s naznakom z.k. uloška (poduloška) na kojem se nalazi poslovni prostor za čije se uređenje traže sredstva poticaja;
Izvornik ili ovjerenu presliku Ugovora o zakupu poslovnog prostora za čije se uređenje traže sredstva poticaja, odnosno dokaz o vlasništvu poslovnog prostora.

Ad.2. Potpore za sudjelovanje na sajmovima i specijaliziranim izložbama 

Bespovratna potpora dodjeljuje se za sufinanciranje troškova kotizacije i promocije proizvoda/usluga na sajmovima i specijaliziranim izložbama.

Potpora se može ostvariti u iznosu osiguranih proračunskih sredstava, u maksimalnom iznosu do 398,17 eura po korisniku.

Trošak PDV-a nije prihvatljiv.

Prijava se podnosi na Obrascu 2 - Sajmovi i izložbe kojem se obvezno prilaže:

Ispunjeni i ovjereni Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti;
Izvornik ili ovjerena preslika Rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa;
Dokaz o sudjelovanju na sajmovima i izložbama (fotografije, potvrde o uplati kotizacije, potvrde o sudjelovanju i sl.);
Izvornik računa s dokazom o uplati za troškove za koje se traži sufinanciranje;
Elektronički zapis ili izvornik Potvrde Porezne uprave (ne starija od 30 dana) od dana podnošenja zahtjeva za potporu iz koje je razvidno da nema duga po osnovi javnih davanje o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. 

Ad.3. Potpore za troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poduzetnika 

Bespovratna potpora dodjeljuje se za troškove obrazovanja i usavršavanja poduzetnika i zaposlenika kroz formalne oblike obrazovanja (tečajevi, seminari, radionice/ te stručnog obrazovanja za rad kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja poduzetnika za obavljanje poslova iz djelatnosti.

Potpora se može ostvariti u visini do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 132,72 euro po zahtjevu. Trošak PDV-a nije prihvatljiv.

Prijava se podnosi na Obrascu 3 – Obrazovanje i osposobljavanje, kojem se obvezno prilaže:

Ispunjeni i ovjereni Obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti;
Izvornik ili ovjerena preslika Rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa;
Dokaz (preslika: uvjerenja, potvrde, diplome i sl.) o završenom obrazovanju, položenom ispitu ili slično;
Dokaz da je osoba za boju se traži potpora zaposlena u trgovačkom društvu/obrtu podnositelju zahtijeva za potporu za potporu na neodređeno vrijeme;
Izvornik računa s dokazom o uplati za troškove za koje se traži sufinanciranje;
Elektronički zapis ili Izvornik Potvrde Porezne uprave (ne starija od 30 dane) od dana podnošenja zahtjeva za potporu iz koje je razvidno da nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA 

Zahtjev za bespovratnu potporu podnosi se na adresu: GRAD BAKAR, Primorje 39, 51 222 BAKAR ili osobno u Pisarnicu Grada Bakra u pisanom obliku na posebnom obrascu Zahtjeva s obvezno priloženom dokumentacijom traženom u Javnom pozivu.

Svi Obrasci za prijavu mogu se preuzeti u Pisarnici Grada Bakra ili na mrežnoj stranici Grada Bakra, www.bakar.hr 

V. PROCEDURA DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA 

Zahtjevi za potporu rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava neovisno o broju i visini zahtjeva po pojedinoj mjeri potpore, a najkasnije do 20. prosinca 2024. godine.

Priznaju se troškovi nastali u razdoblju od 01. siječnja 2024. godine do zaključno 20. prosinca 2024. godine. Dopuštenost potpora male vrijednosti ocjenjuje se sukladno propisima o potporama male vrijednosti.

Odluku o dodjeli sredstava potpore korisnicima pojedine provedbene mjere na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpore donosi gradonačelnik.

Temeljem Odluke gradonačelnika sklapa se Ugovor o dodjeli sredstava kojeg za Grad potpisuje gradonačelnik, a za korisnika sredstava odgovora osoba ovlaštena za zastupanje upisana u nadležni registar ili osoba koju on ovlasti. 

VI. OSTALE ODREDBE 

Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju se u postupku obrade zahtjeva za potporu utvrdi da prema državnom proračunu ili Gradu Bakru ima dospjelih, a nepodmirenih obveza po bilo kojoj osnovi.

Korisnik može ostvariti potporu po maksimalno dvije mjere u maksimalnom iznosu do 796,34 eura.

Korisnik potpore dužan je Gradu omogućiti kontrolu namjenskog utroška dobivenih sredstava potpore. Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju podnositelj zahtijeva dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Grada Bakra i ne može ostvariti pravo na bespovratna sredstva potpore po ovom Programu u naredne 3 (tri) godine.

Grad Bakar obavijest o dodijeljenoj potpori prijavljuje Ministarstvu financija.

Dostavljanjem zahtjeva za potporu i donošenjem odluke o dodjeli potpore korisnik sredstava daje odobrenje Gradu da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na mrežnim stanicama Grada te u drugim izvještajima. 

Ovaj se Javni poziv objavljuje na mrežnim stranicama Grada Bakra www.bakar.hr.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Uredu Grada putem telefona 051/455-727 i e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (do sada je bio mail gospodarstvo). 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top