Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 03/2020

Srijeda, 12 Veljača 2020 08:14

Službene novine Grada Bakra 03/2020

Službene novine Grada Bakra 03/2020 Službene novine Grada Bakra 03/2020

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu

3. Odluka o socijalnoj skrbi 

4. Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar

5. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga 

6. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu 

7. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2020. godinu 

8. Odluka o imenovanju komisije za dodjelu stanova u najam 

9. Odluka o zaduženju Grada Bakra za realizaciju kapitalnog projekta: „Rekonstrukcija javne rasvjete“ 

10. Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Bakra 

II. GRADONAČELNIK

1. Odluka o punoj ekonomskoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Bakar

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top