Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 12/2020

Utorak, 08 Prosinac 2020 12:23

Službene novine Grada Bakra 12/2020

Službene novine Grada Bakra 12/2020 Službene novine Grada Bakra 12/2020

I. GRADSKO VIJEĆE 

 1. Proračun Grada Bakra za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu
 3. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu
 4. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra za 2021. godinu
 5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2021. godinu
 6. Program korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bakra za 2021. godinu
 7. Program javnih potreba Grada Bakra u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva za 2021. godinu
 8. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2021. godinu
 9. Program javnih potreba u sportu Grada Bakra za 2021. godinu
 10. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2021. godinu
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju poduzetničke zone – „Bakar“ plato bivše koksare u Bakru
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra
 13. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo
 14. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2021. godinu
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Bakra
 16. Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra za razdoblje 2015. do 2020. godine
 17. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Bakra za razdoblje od 2021. do 2027. godine

II. GRADONAČELNIK GRADA BAKRA

 1. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Bakar
 2. Odluka o utvrđivanju veličine parametra „a“ za određivanje visine zakupnine za 2021. godinu

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top