Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 05/2015

Ponedjeljak, 30 Ožujak 2015 13:44

Službene novine Grada Bakra 05/2015

Službene novine Grada Bakra 05/2015 Službene novine Grada Bakra 05/2015

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra za razdoblje od 2015. do 2020. godine • 31 stranica
 2. Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra u razdoblju od 2015. do 2020. godine • 32 stranica
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2014. godinu • 37 stranica
 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2014. godinu • 39 stranica
 5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2014. godinu • 41 stranica
 6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2014. godini • 42 stranica
 7. Odluka KLASA: 032-05/15-01/02, URBROJ: 2170-02-01-15-17 • 44 stranica
 8. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Bakar • 45 stranica
 9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2014. godinu • 50 stranica
 10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2014. godinu • 56 stranica
 11. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godine • 59 stranica

II. AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana lokacija za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra • 99 stranica
Top