Učitavanje stranice: Javni natječaj za za davanje nekretnina u zakup

Četvrtak, 31 Kolovoz 2023 07:23

Javni natječaj za za davanje nekretnina u zakup

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 144/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12. i 152/14.), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17. i 144/20.), čl. 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine  Grada Bakra«, br. 4/18., 12/18., 4/20., 3/21., 14/21. i 10/23.), čl. 3.-10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko – goranske županije«, br. 40/09., 44/09.) i Zaključka gradonačelnika KLASA: 944-01/23-01/04, URBROJ: 2170-2-04/2-23-18 od dana 28. srpnja 2023. godine, Grad Bakar raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

 • Predmet ovog javnog natječaja davanje u zakup nekretnina označenih kao:

k.č.br.

kultura

z.k.ul.

k.o.

dio/cijela

dio za zakup

početna mjesečna zakupnina

iznos jamstva

2925/1

prirodno neplodno zemljište

2176

Bakar

dio**

11600 m2

16.240,00 EUR / 122.360,28 Kn *

1.624,00 EUR / 12.236,03 Kn *

2925/5

neplodno zemljište, spremnik

2122

Bakar

dio**

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450. Svi iznosi su bez PDV-a koji će biti obračunat.

**građevinsko zemljište prema skici objavljenoj uz ovaj natječaj 

 • Nekretnine iz točke I. daju se u zakup kao jedna cjelina, u trajanju od dvije godine, u svrhu skladištenja drvne građe bez mogućnosti davanja zemljišta u podzakup.
 • Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 • Rok za podnošenje ponuda za zakup nekretnina je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
 • Ponuditelj koji se natječe za zakup nekretnina ponuđenih ovim natječajem dužan je za sudjelovanje uplatiti u korist Grada Bakra jamčevinu u iznosu navedenom u tablici.

      Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Bakra broj: HR7824020061800400007, uz naznaku: jamčevina za zakup nekretnina, poziv na broj: 68 9016-OIB.

 • Tekst ovog natječaja objavljen je na mrežnim stranicama Grada Bakra http://www.bakar.hr i u Novom listu 31. kolovoza 2023. godine.
 • Ponuda za zakup obavezno sadrži:
 • pisanu ponudu u kojoj su naznačene nekretnine za čiji se zakup ponuditelj natječe te iznos mjesečne zakupnine koju nudi,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 • podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i IBAN računa, preslika osobne iskaznice i dokaz o državljanstvu podnositelja ili dokaz o registraciji pravne osobe (u slučaju da je ponuditelj pravna osoba) u originalu ili ovjerenoj preslici (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja u dnevnom tisku),
 • izjavu ponuditelja da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, prilikom sklapanja ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnice s naznakom najvišeg iznosa do 75.000,00 i 150.000,00 eura kao osiguranje za izvršenje ugovornih obveza,
 • izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o zakupu u formi javnobilježničkog akta na njegov trošak, zatim da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 • Ponude za zakup nekretnina dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA – NE OTVARAJ“  na slijedeću adresu:

GRAD BAKAR

Primorje 39, 51222 Bakar

      Ponude se mogu predati osobno, neposredno putem pisarnice Grada Bakra koja se nalazi na istoj adresi ili preporučenom pošiljkom putem pošte. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude Gradu Bakru, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 • Svaka dostavljena ponuda smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju te ukoliko je pravovremeno dostavljena.

      Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene mjesečne zakupnine niži od iznosa određenog u tablici iz točke I., smatrat će se nevaljanima. Također, ponude koje budu dostavljene od strane ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi prema Gradu Bakru ima nepodmirenih obveza ili vodi sudski spor s Gradom Bakrom neće biti razmatrane, odnosno neće se smatrati valjanima.

 • Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

 

 • Javno otvaranje pristiglih ponuda za zakup nekretnina održat će se

      20. rujna 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Bakra, s početkom u 9:00 sati.

      Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu zakupninu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu zakupninu uz uvjet da je veća od početne.

 • Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Bakra.
 • Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji jamčevina će se uračunat u zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima vratiti u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 • U slučaju da ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od sklapanja ugovora ili ne dostavi bjanko zadužnice sukladno izjavi iz točke VII. gubi pravo na povrat jamčevine.
 • Ako najpovoljnijim ponuditeljem budu utvrđene dvije ili više osoba koje su podnijele zajedničku ponudu, njihova je obveza glede isplate zakupnine solidarna te će kao takva biti utvrđena i ugovorom.
 • Iznos zakupnine koja je postignuta za nekretnine ponuđene ovim natječajem zakupnik je dužan plaćati mjesečno, unaprijed do 5. u tekućem mjesecu, na temelju izdanog računa.
 • Ukoliko zakupnik zakasni s plaćanjem računa iz točke XV., obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do dana isplate. Ukoliko zakupnik zakasni s plaćanjem više od 30 dana, Grad ima pravo jednostrano raskinuti ugovor.
 • Zakup nekretnina se obavlja po načelu »viđeno – kupljeno«. Grad ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru.
 • Svi troškovi vezani za provedbu ugovora (trošak utvrđivanja visine početne zakupnine, trošak objave natječaja, ovjere, pristojbe, PDV-a i sl.) na teret su zakupnika.
 • Grad Bakar pridržava pravo poništenja objavljenog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i pravo ne izbora najpovoljnijeg ponuditelja. U tom slučaju Grad ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

KLASA: 944-01/23-01/04

URBROJ: 2170-2-04/2-23-21

Bakar, 29. kolovoza 2023.

Gradonačelnik

Tomislav Klarić

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top